Положення про забезпечення доступу до публічної інформації

                                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО:
                                                                                                       наказ директора 
                                                                                                      КП «Іллічівськводоканал»
                                                                                                      від 01.07.2011 р. № 210

                                                      ПОЛОЖЕННЯ
                   про забезпечення доступу до публічної інформації
                  в комунальному підприємстві «Іллічівськводоканал»

        Розділ 1. Загальні положення
1.1. Метою створення Положення про забезпечення доступу до публічної інформації в комунальному підприємстві «Іллічівськводоканал» (далі – Положення, на сьогодні назва - Комунальне підприємство  “Чорноморськводоканал” Чорноморської міської ради Одеської області) є забезпечення ефективності та прозорості його діяльності, створення дієвих механізмів для реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.
1.2. Підставою для створення Положення про забезпечення доступу до публічної інформації, що знаходиться в розпорядженні комунального підприємства «Іллічівськводоканал» (КП “Чорноморськводоканал”) є Закон України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон). У Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному у Законі України «Про доступ до публічної інформації».
1.3. Діловодство за запитами на інформацію (далі – Запити) в комунальному підприємстві «Іллічівськводоканал» (КП“Чорноморськводоканал”) здійснюється окремо від загального діловодства. 
1.4. Уповноваженою особою з питань надання доступу до публічної інформації (надання публічної інформації) визначено юридичний відділ. Реєстрація та приймання запитів здійснює секретар в приймальні підприємства. 
1.5. Юридичний відділ здійснює всі правові, організаційні заходи, передбачені Законом України «Про доступ до публічної інформації».
1.6. Публічна інформація, розпорядником якої є комунальне підприємство «Іллічівськводоканал» (КП “Чорноморськводоканал”), – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання комунальним підприємством «Іллічівськводоканал» (КП “Чорноморськводоканал”), передбачених чинним законодавством повноважень та обов'язків.
1.7. Дія даного Положення не поширюється на запити суб’єктів владних повноважень щодо отримання інформації при здійсненні ними своїх функції. Суб’єкти владних повноважень згідно із Законом не можуть надсилати запити на інформацію, вони отримують інформацію не за процедурою Закону, а на підставі норм окремих законів, які регулюють діяльність відповідного суб’єкта.
1.8. Інформація на запит надається безкоштовно. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.
1.9. У разі, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як десять сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. Розмір фактичних витрат визначається в межах граничних  норм, встановлених законодавством.
1.10. До розміру відшкодування витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, також враховуються витрати, пов'язані із скануванням або іншою комп'ютерною обробкою цих документів.
1.11. Комунальне підприємство «Іллічівськводоканал» (КП“Чорноморськводоканал”) є розпорядником публічної інформації стосовно:
- інформації, що була отримана або створена у процесі реалізації КП “Іллічівськводоканал” (КП “Чорноморськводоканал”) повноважень, передбачених законодавчими актами, та яка знаходиться у його володінні;
- інформації, що була отримана або створена у процесі забезпечення діяльності КП “Іллічівськводоканал” (КП “Чорноморськводоканал”) її органами, та яка знаходиться у його володінні.
1.12. КП “Іллічівськводоканал” (КП “Чорноморськводоканал”) не є розпорядником інформації за запитами на інформацію: адресованими безпосередньо до посадових осіб КП “Іллічівськводоканал” (КП “Чорноморськводоканал”) та стосовно інформації інших підприємств, організацій, установ, органів влади м.Чорноморськ та Одеської області.
        2. Прийом та первинна обробка запитів
2.1. Всі запити, що стосуються надання публічної інформації, отриманої або створеної в процесі виконання КП “Іллічівськводоканал” (КП “Чорноморськводоканал”), передбачених чинним законодавством, підлягають обов’язковій реєстрації в журналі реєстрації запитів щодо отримання публічної інформації.
2.2. Запити щодо надання публічної інформації можуть бути подані до КП “Іллічівськводоканал” (КП “Чорноморськводоканал”) через секретаря в письмовій формі, за телефоном або електронною поштою (за вибором запитувача).
2.3. Письмові запити, що надійшли на директора підприємства, його заступників, окремих посадових осіб, передаються для реєстрації до секретаря в приймальню.
2.4. Особі, яка виявила бажання отримати публічну інформацію на особистому прийомі, надається можливість викласти своє прохання у письмовій формі, шляхом заповнення відповідної форми запиту на інформацію. Даний запит підлягає обов’язковій реєстрації секретарем.
2.5. Письмові запити щодо надання публічної інформації та запити, що надсилаються електронною поштою, складаються у довільній формі, але обов’язково мають містити:
- П.І.Б. (найменування для юридичної особи) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;
- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
- підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.
2.6. Відсутність у запиті або наявність у неповному обсязі інформації про запитувача, зазначеної у пп. 2.5. цього Положення, відповідно до ч. 1 ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» є підставою для відмови в наданні інформації, про що запитувачу письмово повідомляється у встановлений зазначеним законом термін. Відповідь на запит, надісланий електронною поштою, надсилається запитувачу на вказану електронну адресу або поштою.
2.7. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію, особа може подавати запит шляхом заповнення відповідної форми запиту на інформацію, яку можна отримати в підприємстві у секретаря, в юридичному відділі та на офіційному веб-порталі підприємства або м.Чорноморськ.
2.8. У випадку надходження запиту на отримання інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості послуг, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь на який має бути надана не пізніше 48 годин з дня його отримання, вказаний запит негайно перевіряється щодо його обґрунтованості та об’єктивності обставин, викладених у запиті. У разі визначення терміновості запиту необґрунтованим, він розглядається у загальному порядку та у відповіді запитувачу окремо зазначаються підстави прийняття такого рішення.
2.9. Відповідальність за достовірність даних та інформації, наведеної у запиті щодо надання публічної інформації, несе запитувач.
2.10. У разі, якщо звернення громадянина серед інших перелічених питань містить питання, яке має ознаки запиту щодо надання публічної інформації або запит на отримання публічної інформації, окрім вимоги щодо надання інформації містить ще й інші питання, то такі звернення (запити) передаються та розглядаються відповідно до Закону України «Про звернення громадян».
       3. Процес отримання запитів щодо надання публічної інформації
3.1. Запити щодо надання публічної інформації приймаються у робочі дні протягом робочого часу (з понеділка по четвер – з 8:00 до 17:00, у п’ятницю – з 8:00 до 16:00) в приймальні підприємства за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 41-А. Запити щодо надання публічної інформації у телефонному режимі, у письмовій чи усній формі, що подаються особисто, не приймаються протягом обідньої перерви (з 12:00 до 13:00).
3.2. Письмові запити щодо надання публічної інформації, надіслані поштою, реєструються секретарем та невідкладно передаються на візування керівництву. Після відповідної візи керівництва запит опрацьовується юридичним відділом разом із залученням відповідних підрозділів.
3.3. Запити щодо надання публічної інформації за допомогою електронної пошти надсилаються на електронну адресу [email protected] 
Секретар періодично (але не рідше ніж 2 рази протягом робочого дня – об 11:00, 15:00) перевіряє наявність надходження нових запитів на зазначену електронну адресу. Нові запити після їх отримання реєструються секретарем в журналі.
3.4. У випадку, якщо запит містить суперечливі положення, які не дозволяють однозначно ідентифікувати запит як такий, що підпадає під дію Закону України «Про доступ до публічної інформації», на будь-якій стадії прийому та реєстрації такого запиту залучаються працівники юридичного відділу для невідкладного надання правової допомоги в ідентифікації документа.
3.5. Запити щодо надання публічної інформації у телефонному режимі приймаються та реєструються працівником, який прийняв інформацію в журналі телефонограм.
3.6. Запити на отримання інформації, які надійшли факсом, оформляються і реєструються як запити, що надійшли поштою.
3.7. У разі, якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, на вимогу запитувача його має оформити посадова особа підприємства до якої він звернувся або секретар, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон та надати копію запиту особі, яка його подала.
3.8. З метою запобігання розголошення конфіденційної інформації про особу, запитувач подає запит про себе тільки в письмовій формі особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства.
3.9. Якщо запит про особу подає уповноважена ним особа, до запиту додаються копії документів, які підтверджують її повноваження відповідно до чинного законодавства.
       4. Процес реєстрації та обліку запитів щодо надання публічної інформації
4.1. Реєстрації підлягають усі отримані запити щодо надання публічної інформації. Відсутність повної інформації про запитувача, зазначеної у пп. 2.5. цього Положення, чи інша невідповідність запиту вимогам пп. 2.5. цього Положення, не є підставою для відмови у реєстрації такого запиту.
4.2. Запити щодо надання публічної інформації отримують реєстраційну дату надходження. Запити щодо надання публічної інформації, які надійшли після закінчення робочого часу, отримують реєстраційну дату надходження наступного робочого дня за фактичним днем надходження.
4.3. При реєстрації запити щодо надання публічної інформації, які подані у електронній формі, дублюються на паперових носіях.
       5. Процес розгляду запитів щодо надання публічної інформації
5.1. Розгляд запитів щодо надання публічної інформації та резолюції із дорученнями на підготовку відповіді запитувачу здійснює секретар та юридичний відділ. Резолюцію з дорученням на підготовку відповіді здійснює директор (у разі його відсутності виконуючий обов”язки директора або заступник).
5.2. Резолюція оформляється протягом трьох робочих годин з часу реєстрації запиту.
5.3. Після оформлення резолюції, запит щодо надання публічної інформації протягом двох годин передається для виконання та надання відповіді.
5.4. Попередній розгляд запитів, що відповідають вимогам частини 5 статті 19 Закону, продовжується юридичним відділом шляхом встановлення повного переліку та обсягу публічної інформації, документів, які запитуються, та визначення профільних структурних підрозділів, в яких вони зберігаються (можуть зберігатися).
5.5. Попередній розгляд запитів завершується передачею (пересиланням) копії запиту в профільний структурний підрозділ – керівнику. Керівник структурного підрозділу повинен опрацювати запит на інформацію, погодити зміст відповіді з юридичним відділом. Повідомити працівника відділу, відповідального за опрацювання запиту, та його керівника.
5.6. Кожний профільний відділ чи ділянка розглядає запит та готує проект відповіді.
5.7. Проекти відповідей подаються на підпис у 2 примірниках. До проекту відповіді, у разі необхідності, додаються копії документів (як до першого, так і до другого примірників).
5.8. Термін підготовки проекту відповіді на запит не може перевищувати 3 робочих днів.
5.9. У разі, якщо запит стосується сфери повноважень декількох структурних підрозділів, відповідальним за підготовку проекту відповіді запитувачу є відділ чи посадова особа на яку директором розписано першочергово згідно візи.
5.10. Відповіддю на запит є лист, адресований запитувачеві, складений за підсумками розгляду запиту. Відповідь може містити всю запитувану інформацію, її частину, відмову в задоволенні запиту повністю або частково. Відповідь має цілком відповідати суті запиту, щодо кожної з частин запитуваної інформації в ній має міститися відповідна інформація або мотивована відмова в її наданні.
5.11. При наданні відповіді запитувачу на електронну адресу, лист та копії документів скануються та відправляються електронною поштою у форматі «PDF».
5.12. У разі, коли запит стосується надання великого об'Єму інформації, потребує пошуку інформації серед значної кількості даних або запитувана інформація знаходиться у володінні інших підприємств, організацій, а також для її узагальнення, підготовки повної та обґрунтованої відповіді, треба використати значну кількість часу, виконавець запиту на інформацію може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку слід письмово повідомити запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.
5.13. У разі продовження терміну розгляду запиту виконавець запиту готує протягом трьох днів проект листа на адресу запитувача про подовження терміну розгляду запиту з обґрунтуванням причин подовження.
5.14. Якщо опідприємство не володіє і не зобов'язано відповідно до її компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит, виконавець запиту оформлює та протягом п'яти робочих днів з дня отримання запиту направляє запитувачу відповідь про відмову в задоволенні запиту.
5.15. У разі, якщо підприємство не володіє запитуваною інформацією, йому відомо про належного розпорядника запитуваної інформації, цей запит в строк не більше п'яти робочих днів з дня його отримання направляється належному розпоряднику інформації, про що повідомляється запитувач.
5.16. Якщо запит стосується інформації, яка в узагальненому та систематизованому вигляді в підприємстві відсутня або якою підприємство, як розпорядник інформації не володіє, а для задоволення запиту необхідне створення нового документу, в тому числі шляхом аналітичної роботи, то в задоволенні такого запиту може бути відмовлено.
5.17. У разі, якщо встановлено, що інформація, щодо якої зроблено запит, належить до інформації з обмеженим доступом (є конфіденційною, таємною або службовою), виконавець розглядає запит та готує обґрунтовану відповідь запитувачу з урахуванням вимог чинного законодавства.
5.18. Обмеження доступу до інформації у кожному випадку відбувається тільки після застосування «трискладового тесту» (перевірки наявності сукупності трьох критеріїв, передбачених ч. 2 ст. 6 Закону).
5.19. Відповідь про те, що інформація може бути одержана із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту не допускається.
5.20. Якщо протягом п'яти робочих днів з дня отримання запиту надійшов лист запитувача з проханням не розглядати його запит, відповідальний виконавець за дорученням керівництва зупиняє подальший розгляд цього запиту. У такому випадку відповідь не надається, що відображається у відповідному журналі реєстрації запитів щодо отримання публічної інформації.
5.21. Запити інформації від одного і того ж запитувача щодо надання однієї і тої самої інформації повторно не розглядаються, якщо перший запит розглянуто і відповідь на нього надано. У такому випадку виконавець звернення, на адресу запитувача, направляє відповідь про результати розгляду попереднього запиту та, у разі необхідності, копію відповіді на попередній запит.
        6. Процес контролю за дотриманням термінів розгляду запитів 
6.1. Секретар та особа яка є виконавцем запиту здійснює контроль за дотриманням термінів розгляду запитів та підготовки інформації на запити.
6.2. Відповідальність за надання за запитами недостовірної чи неповної інформації, з порушенням встановлених строків або інших вимог закону в сфері доступу до публічної інформації, несуть виконаці запиту, які відповідальні за надання інформації, згідно з чинним законодавством.
6.3. У разі порушення термінів, вказаних в даному Положенні, секретар або юридичний відділ невідкладно інформує директора або особу що його заміщує для вживання відповідних заходів.
       7. Процес оприлюднення публічної інформації, що була отримана або створена під час виконання КП “Чорноморськводоканал” своїх обов'язків 
7.1. Доступ до публічної інформації, що перебуває у розпорядженні підприємства, забезпечується шляхом її розміщення на офіційному веб-порталі міста Чорноморська http://cmr.gov.ua, на сайті підприємства cvk.od.ua, ivk.od.ua, на інформаційних стендах, розміщених в адміністративній будівлі підприємства, а також шляхом надання інформації за запитами фізичних та юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичної особи.
       8. Особливості оприлюднення публічної інформації з обмеженим доступом та розгляду запитів щодо такої інформації
8.1. Публічною інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна інформація, таємна інформація та службова інформація.
8.2. Конфіденційна інформація - інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов.
8.3. Конфіденційна інформація може оприлюднюватись чи надаватись за запитами на отримання публічної інформації лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
8.4. Таємна інформація - інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації», розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю.
8.5. До службової інформації належить інформація:
8.5.1. що міститься в документах, які становлять внутрішньовідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;
8.5.2. зібрана в процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни, яку не віднесено до державної таємниці;
8.5.3. інша інформація, визначена органами місцевого самоврядування та директором підприємства.
8.6. Документам, що містять інформацію, яка становить службову інформацію, присвоюється гриф «для службового користування». Доступ до таких документів надається відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації».
8.7. Перелік відомостей, які становлять службову інформацію:
8.7.1. відомості у сфері оборони країни, що не віднесені до державної таємниці;
8.7.2. відомості у сфері інформаційної безпеки: про надання допуску та доступу до державної таємниці; про організацію та ведення секретного діловоства; про загрози (моделі загроз, моделі порушників) для інформації, яка циркулює на окремих об”єктах інформаційної діяльності; про засоби захисту інформації, про роботу зазначених засобів на об'єктах інформаційної діяльності; про організацію, стан, плани розвитку системи захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності;
8.7.3. відомості про забезпечення безпеки пересування посадових осіб щодо яких здійснюється державна охорона, що розкривають сили та засоби охорони, транспортну одиницю, час або маршрут руху.
8.8. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію, не може бути обмеженим у доступі.
8.9. Інформація з обмеженим доступом (конфіденційна, таємна, службова) має надаватися розпорядником інформації, якщо він правомірно оприлюднив її раніше.
8.10. Не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно.
8.11. Обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.
8.12. Питання оприлюднення публічної інформації з обмеженим доступом, а також надання такої інформації за запитами фізичних та юридичних осіб вирішується у кожному випадку окремо.
        9. Доступ до інформації про особу
9.1. Кожна особа має право:
9.1.1. знати у період збирання інформації, але до початку її використання, які відомості про неї та з якою метою збираються, як, ким і з якою метою вони використовуються, передаються чи поширюються, крім випадків, встановлених законом;
9.1.2. доступу до інформації про неї, яка збирається та зберігається;
9.1.3. вимагати виправлення неточної, неповної, застарілої інформації про себе, знищення інформації про себе, збирання, використання чи зберігання якої здійснюється з порушенням вимог закону;
9.1.4. на ознайомлення за рішенням суду з інформацією про інших осіб, якщо це необхідно для реалізації та захисту прав та законних інтересів;
9.1.5. на відшкодування шкоди у разі розкриття інформації про цю особу з порушенням вимог, визначених законом.
9.2. Обсяг інформації про особу, що збирається, зберігається і використовується розпорядниками інформації, має бути максимально обмеженим і використовуватися лише з метою та у спосіб, визначений законом.
9.3. Розпорядники інформації, які володіють інформацією про особу, зобов'язані:
9.3.1. надавати її безперешкодно і безкоштовно на вимогу осіб, яких вона стосується, крім випадків, передбачених законом;
9.3.2. використовувати її лише з метою та у спосіб, визначений законом;
9.3.3. вживати заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до неї інших осіб;
9.3.4. виправляти неточну та застарілу інформацію про особу самостійно або на вимогу осіб, яких вона стосується.
9.4. Зберігання інформації про особу не повинно тривати довше, ніж це необхідно для досягнення мети, задля якої ця інформація збиралася.
9.5. Відмова особі в доступі до інформації про неї, приховування, незаконне збирання, використання, зберігання чи поширення інформації можуть бути оскаржені.
        10. Облік і формування справ, їх зберігання
10.1.Оригінали запитів, документів, пов’язаних із їх опрацюванням (витребувані з профільного структурного підрозділу первинні документи, записки-вимоги про їх надання (за наявності), службові записки щодо надання інформації з обмеженим доступом запитувачеві (за наявності), копії відповідей на запити (у випадках, визначених Положенням, - й оригінали) формуються секретарем та керівником відділу, який готував відповідь на запит.
10.2.Копії документів, що додаються до відповідей на запити залучати не обов”язково.
11.3.Кожен запит та всі документи щодо його розгляду формуються секретарем або керівником відділу, що готував відповідь. 
11.4.Строк зберігання документів за запитами визначається переліками документів і номенклатурами справ та вимогами чинного законодавства.
Начальник юридичного відділу Т.П.Поведик

              Illuminate\Database\Eloquent\Collection Object
(
  [items:protected] => Array
    (
      [0] => App\File Object
        (
          [connection:protected] => mysql
          [table:protected] => files
          [primaryKey:protected] => id
          [keyType:protected] => int
          [incrementing] => 1
          [with:protected] => Array
            (
            )

          [withCount:protected] => Array
            (
            )

          [perPage:protected] => 15
          [exists] => 1
          [wasRecentlyCreated] => 
          [attributes:protected] => Array
            (
              [id] => 162
              [title] => Додаток до Порядку на складання запиту письмово та електронною поштою
              [path] => Jxn2ZJDqFzxxncQ5lnfKB3sIjNur2crGsNIL86l5.doc
              [sort] => 999
              [created_at] => 2021-03-25 10:13:34
              [updated_at] => 2021-03-25 10:13:34
            )

          [original:protected] => Array
            (
              [id] => 162
              [title] => Додаток до Порядку на складання запиту письмово та електронною поштою
              [path] => Jxn2ZJDqFzxxncQ5lnfKB3sIjNur2crGsNIL86l5.doc
              [sort] => 999
              [created_at] => 2021-03-25 10:13:34
              [updated_at] => 2021-03-25 10:13:34
              [pivot_page_id] => 20
              [pivot_file_id] => 162
            )

          [changes:protected] => Array
            (
            )

          [casts:protected] => Array
            (
            )

          [classCastCache:protected] => Array
            (
            )

          [dates:protected] => Array
            (
            )

          [dateFormat:protected] => 
          [appends:protected] => Array
            (
            )

          [dispatchesEvents:protected] => Array
            (
            )

          [observables:protected] => Array
            (
            )

          [relations:protected] => Array
            (
              [pivot] => Illuminate\Database\Eloquent\Relations\Pivot Object
                (
                  [incrementing] => 
                  [guarded:protected] => Array
                    (
                    )

                  [connection:protected] => mysql
                  [table:protected] => file_page
                  [primaryKey:protected] => id
                  [keyType:protected] => int
                  [with:protected] => Array
                    (
                    )

                  [withCount:protected] => Array
                    (
                    )

                  [perPage:protected] => 15
                  [exists] => 1
                  [wasRecentlyCreated] => 
                  [attributes:protected] => Array
                    (
                      [page_id] => 20
                      [file_id] => 162
                    )

                  [original:protected] => Array
                    (
                      [page_id] => 20
                      [file_id] => 162
                    )

                  [changes:protected] => Array
                    (
                    )

                  [casts:protected] => Array
                    (
                    )

                  [classCastCache:protected] => Array
                    (
                    )

                  [dates:protected] => Array
                    (
                    )

                  [dateFormat:protected] => 
                  [appends:protected] => Array
                    (
                    )

                  [dispatchesEvents:protected] => Array
                    (
                    )

                  [observables:protected] => Array
                    (
                    )

                  [relations:protected] => Array
                    (
                    )

                  [touches:protected] => Array
                    (
                    )

                  [timestamps] => 
                  [hidden:protected] => Array
                    (
                    )

                  [visible:protected] => Array
                    (
                    )

                  [fillable:protected] => Array
                    (
                    )

                  [pivotParent] => App\Page Object
                    (
                      [fillable:protected] => Array
                        (
                          [0] => title
                          [1] => content
                          [2] => parent_id
                          [3] => visible
                          [4] => created_by
                          [5] => modified_by
                        )

                      [connection:protected] => mysql
                      [table:protected] => pages
                      [primaryKey:protected] => id
                      [keyType:protected] => int
                      [incrementing] => 1
                      [with:protected] => Array
                        (
                        )

                      [withCount:protected] => Array
                        (
                        )

                      [perPage:protected] => 15
                      [exists] => 1
                      [wasRecentlyCreated] => 
                      [attributes:protected] => Array
                        (
                          [id] => 20
                          [title] => Положення про забезпечення доступу до публічної інформації
                          [content] => 

                                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО:
                                                                                                       наказ директора 
                                                                                                      КП «Іллічівськводоканал»
                                                                                                      від 01.07.2011 р. № 210

                                                      ПОЛОЖЕННЯ
                   про забезпечення доступу до публічної інформації
                  в комунальному підприємстві «Іллічівськводоканал»

        Розділ 1. Загальні положення
1.1. Метою створення Положення про забезпечення доступу до публічної інформації в комунальному підприємстві «Іллічівськводоканал» (далі – Положення, на сьогодні назва - Комунальне підприємство  “Чорноморськводоканал” Чорноморської міської ради Одеської області) є забезпечення ефективності та прозорості його діяльності, створення дієвих механізмів для реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.
1.2. Підставою для створення Положення про забезпечення доступу до публічної інформації, що знаходиться в розпорядженні комунального підприємства «Іллічівськводоканал» (КП “Чорноморськводоканал”) є Закон України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон). У Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному у Законі України «Про доступ до публічної інформації».
1.3. Діловодство за запитами на інформацію (далі – Запити) в комунальному підприємстві «Іллічівськводоканал» (КП“Чорноморськводоканал”) здійснюється окремо від загального діловодства. 
1.4. Уповноваженою особою з питань надання доступу до публічної інформації (надання публічної інформації) визначено юридичний відділ. Реєстрація та приймання запитів здійснює секретар в приймальні підприємства. 
1.5. Юридичний відділ здійснює всі правові, організаційні заходи, передбачені Законом України «Про доступ до публічної інформації».
1.6. Публічна інформація, розпорядником якої є комунальне підприємство «Іллічівськводоканал» (КП “Чорноморськводоканал”), – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання комунальним підприємством «Іллічівськводоканал» (КП “Чорноморськводоканал”), передбачених чинним законодавством повноважень та обов'язків.
1.7. Дія даного Положення не поширюється на запити суб’єктів владних повноважень щодо отримання інформації при здійсненні ними своїх функції. Суб’єкти владних повноважень згідно із Законом не можуть надсилати запити на інформацію, вони отримують інформацію не за процедурою Закону, а на підставі норм окремих законів, які регулюють діяльність відповідного суб’єкта.
1.8. Інформація на запит надається безкоштовно. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.
1.9. У разі, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як десять сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. Розмір фактичних витрат визначається в межах граничних  норм, встановлених законодавством.
1.10. До розміру відшкодування витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, також враховуються витрати, пов'язані із скануванням або іншою комп'ютерною обробкою цих документів.
1.11. Комунальне підприємство «Іллічівськводоканал» (КП“Чорноморськводоканал”) є розпорядником публічної інформації стосовно:
- інформації, що була отримана або створена у процесі реалізації КП “Іллічівськводоканал” (КП “Чорноморськводоканал”) повноважень, передбачених законодавчими актами, та яка знаходиться у його володінні;
- інформації, що була отримана або створена у процесі забезпечення діяльності КП “Іллічівськводоканал” (КП “Чорноморськводоканал”) її органами, та яка знаходиться у його володінні.
1.12. КП “Іллічівськводоканал” (КП “Чорноморськводоканал”) не є розпорядником інформації за запитами на інформацію: адресованими безпосередньо до посадових осіб КП “Іллічівськводоканал” (КП “Чорноморськводоканал”) та стосовно інформації інших підприємств, організацій, установ, органів влади м.Чорноморськ та Одеської області.
        2. Прийом та первинна обробка запитів
2.1. Всі запити, що стосуються надання публічної інформації, отриманої або створеної в процесі виконання КП “Іллічівськводоканал” (КП “Чорноморськводоканал”), передбачених чинним законодавством, підлягають обов’язковій реєстрації в журналі реєстрації запитів щодо отримання публічної інформації.
2.2. Запити щодо надання публічної інформації можуть бути подані до КП “Іллічівськводоканал” (КП “Чорноморськводоканал”) через секретаря в письмовій формі, за телефоном або електронною поштою (за вибором запитувача).
2.3. Письмові запити, що надійшли на директора підприємства, його заступників, окремих посадових осіб, передаються для реєстрації до секретаря в приймальню.
2.4. Особі, яка виявила бажання отримати публічну інформацію на особистому прийомі, надається можливість викласти своє прохання у письмовій формі, шляхом заповнення відповідної форми запиту на інформацію. Даний запит підлягає обов’язковій реєстрації секретарем.
2.5. Письмові запити щодо надання публічної інформації та запити, що надсилаються електронною поштою, складаються у довільній формі, але обов’язково мають містити:
- П.І.Б. (найменування для юридичної особи) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;
- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
- підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.
2.6. Відсутність у запиті або наявність у неповному обсязі інформації про запитувача, зазначеної у пп. 2.5. цього Положення, відповідно до ч. 1 ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» є підставою для відмови в наданні інформації, про що запитувачу письмово повідомляється у встановлений зазначеним законом термін. Відповідь на запит, надісланий електронною поштою, надсилається запитувачу на вказану електронну адресу або поштою.
2.7. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію, особа може подавати запит шляхом заповнення відповідної форми запиту на інформацію, яку можна отримати в підприємстві у секретаря, в юридичному відділі та на офіційному веб-порталі підприємства або м.Чорноморськ.
2.8. У випадку надходження запиту на отримання інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості послуг, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь на який має бути надана не пізніше 48 годин з дня його отримання, вказаний запит негайно перевіряється щодо його обґрунтованості та об’єктивності обставин, викладених у запиті. У разі визначення терміновості запиту необґрунтованим, він розглядається у загальному порядку та у відповіді запитувачу окремо зазначаються підстави прийняття такого рішення.
2.9. Відповідальність за достовірність даних та інформації, наведеної у запиті щодо надання публічної інформації, несе запитувач.
2.10. У разі, якщо звернення громадянина серед інших перелічених питань містить питання, яке має ознаки запиту щодо надання публічної інформації або запит на отримання публічної інформації, окрім вимоги щодо надання інформації містить ще й інші питання, то такі звернення (запити) передаються та розглядаються відповідно до Закону України «Про звернення громадян».
       3. Процес отримання запитів щодо надання публічної інформації
3.1. Запити щодо надання публічної інформації приймаються у робочі дні протягом робочого часу (з понеділка по четвер – з 8:00 до 17:00, у п’ятницю – з 8:00 до 16:00) в приймальні підприємства за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 41-А. Запити щодо надання публічної інформації у телефонному режимі, у письмовій чи усній формі, що подаються особисто, не приймаються протягом обідньої перерви (з 12:00 до 13:00).
3.2. Письмові запити щодо надання публічної інформації, надіслані поштою, реєструються секретарем та невідкладно передаються на візування керівництву. Після відповідної візи керівництва запит опрацьовується юридичним відділом разом із залученням відповідних підрозділів.
3.3. Запити щодо надання публічної інформації за допомогою електронної пошти надсилаються на електронну адресу [email protected] 
Секретар періодично (але не рідше ніж 2 рази протягом робочого дня – об 11:00, 15:00) перевіряє наявність надходження нових запитів на зазначену електронну адресу. Нові запити після їх отримання реєструються секретарем в журналі.
3.4. У випадку, якщо запит містить суперечливі положення, які не дозволяють однозначно ідентифікувати запит як такий, що підпадає під дію Закону України «Про доступ до публічної інформації», на будь-якій стадії прийому та реєстрації такого запиту залучаються працівники юридичного відділу для невідкладного надання правової допомоги в ідентифікації документа.
3.5. Запити щодо надання публічної інформації у телефонному режимі приймаються та реєструються працівником, який прийняв інформацію в журналі телефонограм.
3.6. Запити на отримання інформації, які надійшли факсом, оформляються і реєструються як запити, що надійшли поштою.
3.7. У разі, якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, на вимогу запитувача його має оформити посадова особа підприємства до якої він звернувся або секретар, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон та надати копію запиту особі, яка його подала.
3.8. З метою запобігання розголошення конфіденційної інформації про особу, запитувач подає запит про себе тільки в письмовій формі особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства.
3.9. Якщо запит про особу подає уповноважена ним особа, до запиту додаються копії документів, які підтверджують її повноваження відповідно до чинного законодавства.
       4. Процес реєстрації та обліку запитів щодо надання публічної інформації
4.1. Реєстрації підлягають усі отримані запити щодо надання публічної інформації. Відсутність повної інформації про запитувача, зазначеної у пп. 2.5. цього Положення, чи інша невідповідність запиту вимогам пп. 2.5. цього Положення, не є підставою для відмови у реєстрації такого запиту.
4.2. Запити щодо надання публічної інформації отримують реєстраційну дату надходження. Запити щодо надання публічної інформації, які надійшли після закінчення робочого часу, отримують реєстраційну дату надходження наступного робочого дня за фактичним днем надходження.
4.3. При реєстрації запити щодо надання публічної інформації, які подані у електронній формі, дублюються на паперових носіях.
       5. Процес розгляду запитів щодо надання публічної інформації
5.1. Розгляд запитів щодо надання публічної інформації та резолюції із дорученнями на підготовку відповіді запитувачу здійснює секретар та юридичний відділ. Резолюцію з дорученням на підготовку відповіді здійснює директор (у разі його відсутності виконуючий обов”язки директора або заступник).
5.2. Резолюція оформляється протягом трьох робочих годин з часу реєстрації запиту.
5.3. Після оформлення резолюції, запит щодо надання публічної інформації протягом двох годин передається для виконання та надання відповіді.
5.4. Попередній розгляд запитів, що відповідають вимогам частини 5 статті 19 Закону, продовжується юридичним відділом шляхом встановлення повного переліку та обсягу публічної інформації, документів, які запитуються, та визначення профільних структурних підрозділів, в яких вони зберігаються (можуть зберігатися).
5.5. Попередній розгляд запитів завершується передачею (пересиланням) копії запиту в профільний структурний підрозділ – керівнику. Керівник структурного підрозділу повинен опрацювати запит на інформацію, погодити зміст відповіді з юридичним відділом. Повідомити працівника відділу, відповідального за опрацювання запиту, та його керівника.
5.6. Кожний профільний відділ чи ділянка розглядає запит та готує проект відповіді.
5.7. Проекти відповідей подаються на підпис у 2 примірниках. До проекту відповіді, у разі необхідності, додаються копії документів (як до першого, так і до другого примірників).
5.8. Термін підготовки проекту відповіді на запит не може перевищувати 3 робочих днів.
5.9. У разі, якщо запит стосується сфери повноважень декількох структурних підрозділів, відповідальним за підготовку проекту відповіді запитувачу є відділ чи посадова особа на яку директором розписано першочергово згідно візи.
5.10. Відповіддю на запит є лист, адресований запитувачеві, складений за підсумками розгляду запиту. Відповідь може містити всю запитувану інформацію, її частину, відмову в задоволенні запиту повністю або частково. Відповідь має цілком відповідати суті запиту, щодо кожної з частин запитуваної інформації в ній має міститися відповідна інформація або мотивована відмова в її наданні.
5.11. При наданні відповіді запитувачу на електронну адресу, лист та копії документів скануються та відправляються електронною поштою у форматі «PDF».
5.12. У разі, коли запит стосується надання великого об'Єму інформації, потребує пошуку інформації серед значної кількості даних або запитувана інформація знаходиться у володінні інших підприємств, організацій, а також для її узагальнення, підготовки повної та обґрунтованої відповіді, треба використати значну кількість часу, виконавець запиту на інформацію може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку слід письмово повідомити запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.
5.13. У разі продовження терміну розгляду запиту виконавець запиту готує протягом трьох днів проект листа на адресу запитувача про подовження терміну розгляду запиту з обґрунтуванням причин подовження.
5.14. Якщо опідприємство не володіє і не зобов'язано відповідно до її компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит, виконавець запиту оформлює та протягом п'яти робочих днів з дня отримання запиту направляє запитувачу відповідь про відмову в задоволенні запиту.
5.15. У разі, якщо підприємство не володіє запитуваною інформацією, йому відомо про належного розпорядника запитуваної інформації, цей запит в строк не більше п'яти робочих днів з дня його отримання направляється належному розпоряднику інформації, про що повідомляється запитувач.
5.16. Якщо запит стосується інформації, яка в узагальненому та систематизованому вигляді в підприємстві відсутня або якою підприємство, як розпорядник інформації не володіє, а для задоволення запиту необхідне створення нового документу, в тому числі шляхом аналітичної роботи, то в задоволенні такого запиту може бути відмовлено.
5.17. У разі, якщо встановлено, що інформація, щодо якої зроблено запит, належить до інформації з обмеженим доступом (є конфіденційною, таємною або службовою), виконавець розглядає запит та готує обґрунтовану відповідь запитувачу з урахуванням вимог чинного законодавства.
5.18. Обмеження доступу до інформації у кожному випадку відбувається тільки після застосування «трискладового тесту» (перевірки наявності сукупності трьох критеріїв, передбачених ч. 2 ст. 6 Закону).
5.19. Відповідь про те, що інформація може бути одержана із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту не допускається.
5.20. Якщо протягом п'яти робочих днів з дня отримання запиту надійшов лист запитувача з проханням не розглядати його запит, відповідальний виконавець за дорученням керівництва зупиняє подальший розгляд цього запиту. У такому випадку відповідь не надається, що відображається у відповідному журналі реєстрації запитів щодо отримання публічної інформації.
5.21. Запити інформації від одного і того ж запитувача щодо надання однієї і тої самої інформації повторно не розглядаються, якщо перший запит розглянуто і відповідь на нього надано. У такому випадку виконавець звернення, на адресу запитувача, направляє відповідь про результати розгляду попереднього запиту та, у разі необхідності, копію відповіді на попередній запит.
        6. Процес контролю за дотриманням термінів розгляду запитів 
6.1. Секретар та особа яка є виконавцем запиту здійснює контроль за дотриманням термінів розгляду запитів та підготовки інформації на запити.
6.2. Відповідальність за надання за запитами недостовірної чи неповної інформації, з порушенням встановлених строків або інших вимог закону в сфері доступу до публічної інформації, несуть виконаці запиту, які відповідальні за надання інформації, згідно з чинним законодавством.
6.3. У разі порушення термінів, вказаних в даному Положенні, секретар або юридичний відділ невідкладно інформує директора або особу що його заміщує для вживання відповідних заходів.
       7. Процес оприлюднення публічної інформації, що була отримана або створена під час виконання КП “Чорноморськводоканал” своїх обов'язків 
7.1. Доступ до публічної інформації, що перебуває у розпорядженні підприємства, забезпечується шляхом її розміщення на офіційному веб-порталі міста Чорноморська http://cmr.gov.ua, на сайті підприємства cvk.od.ua, ivk.od.ua, на інформаційних стендах, розміщених в адміністративній будівлі підприємства, а також шляхом надання інформації за запитами фізичних та юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичної особи.
       8. Особливості оприлюднення публічної інформації з обмеженим доступом та розгляду запитів щодо такої інформації
8.1. Публічною інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна інформація, таємна інформація та службова інформація.
8.2. Конфіденційна інформація - інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов.
8.3. Конфіденційна інформація може оприлюднюватись чи надаватись за запитами на отримання публічної інформації лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
8.4. Таємна інформація - інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації», розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю.
8.5. До службової інформації належить інформація:
8.5.1. що міститься в документах, які становлять внутрішньовідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;
8.5.2. зібрана в процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни, яку не віднесено до державної таємниці;
8.5.3. інша інформація, визначена органами місцевого самоврядування та директором підприємства.
8.6. Документам, що містять інформацію, яка становить службову інформацію, присвоюється гриф «для службового користування». Доступ до таких документів надається відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації».
8.7. Перелік відомостей, які становлять службову інформацію:
8.7.1. відомості у сфері оборони країни, що не віднесені до державної таємниці;
8.7.2. відомості у сфері інформаційної безпеки: про надання допуску та доступу до державної таємниці; про організацію та ведення секретного діловоства; про загрози (моделі загроз, моделі порушників) для інформації, яка циркулює на окремих об”єктах інформаційної діяльності; про засоби захисту інформації, про роботу зазначених засобів на об'єктах інформаційної діяльності; про організацію, стан, плани розвитку системи захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності;
8.7.3. відомості про забезпечення безпеки пересування посадових осіб щодо яких здійснюється державна охорона, що розкривають сили та засоби охорони, транспортну одиницю, час або маршрут руху.
8.8. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію, не може бути обмеженим у доступі.
8.9. Інформація з обмеженим доступом (конфіденційна, таємна, службова) має надаватися розпорядником інформації, якщо він правомірно оприлюднив її раніше.
8.10. Не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно.
8.11. Обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.
8.12. Питання оприлюднення публічної інформації з обмеженим доступом, а також надання такої інформації за запитами фізичних та юридичних осіб вирішується у кожному випадку окремо.
        9. Доступ до інформації про особу
9.1. Кожна особа має право:
9.1.1. знати у період збирання інформації, але до початку її використання, які відомості про неї та з якою метою збираються, як, ким і з якою метою вони використовуються, передаються чи поширюються, крім випадків, встановлених законом;
9.1.2. доступу до інформації про неї, яка збирається та зберігається;
9.1.3. вимагати виправлення неточної, неповної, застарілої інформації про себе, знищення інформації про себе, збирання, використання чи зберігання якої здійснюється з порушенням вимог закону;
9.1.4. на ознайомлення за рішенням суду з інформацією про інших осіб, якщо це необхідно для реалізації та захисту прав та законних інтересів;
9.1.5. на відшкодування шкоди у разі розкриття інформації про цю особу з порушенням вимог, визначених законом.
9.2. Обсяг інформації про особу, що збирається, зберігається і використовується розпорядниками інформації, має бути максимально обмеженим і використовуватися лише з метою та у спосіб, визначений законом.
9.3. Розпорядники інформації, які володіють інформацією про особу, зобов'язані:
9.3.1. надавати її безперешкодно і безкоштовно на вимогу осіб, яких вона стосується, крім випадків, передбачених законом;
9.3.2. використовувати її лише з метою та у спосіб, визначений законом;
9.3.3. вживати заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до неї інших осіб;
9.3.4. виправляти неточну та застарілу інформацію про особу самостійно або на вимогу осіб, яких вона стосується.
9.4. Зберігання інформації про особу не повинно тривати довше, ніж це необхідно для досягнення мети, задля якої ця інформація збиралася.
9.5. Відмова особі в доступі до інформації про неї, приховування, незаконне збирання, використання, зберігання чи поширення інформації можуть бути оскаржені.
        10. Облік і формування справ, їх зберігання
10.1.Оригінали запитів, документів, пов’язаних із їх опрацюванням (витребувані з профільного структурного підрозділу первинні документи, записки-вимоги про їх надання (за наявності), службові записки щодо надання інформації з обмеженим доступом запитувачеві (за наявності), копії відповідей на запити (у випадках, визначених Положенням, - й оригінали) формуються секретарем та керівником відділу, який готував відповідь на запит.
10.2.Копії документів, що додаються до відповідей на запити залучати не обов”язково.
11.3.Кожен запит та всі документи щодо його розгляду формуються секретарем або керівником відділу, що готував відповідь. 
11.4.Строк зберігання документів за запитами визначається переліками документів і номенклатурами справ та вимогами чинного законодавства.
Начальник юридичного відділу Т.П.Поведик

[files] => [{"name":"\u0414\u043e\u0434\u0430\u0442\u043e\u043a \u0434\u043e \u041f\u043e\u0440\u044f\u0434\u043a\u0443 \u043d\u0430 \u043f\u0440\u0438\u0439\u043d\u044f\u0442\u0442\u044f \u0437\u0430\u043f\u0438\u0442\u0443 \u0442\u0435\u043b\u0435\u0444\u043e\u043d\u043e\u043c","link":"pages\/\u0414\u043e\u0434\u0430\u0442\u043e\u043a-\u0434\u043e-\u043f\u043e\u0440\u044f\u0434\u043a\u0443-\u043d\u0430-\u043f\u0440\u0438\u0439\u043d\u044f\u0442\u0442\u044f-\u0437\u0430\u043f\u0438\u0442\u0443-\u0442\u0435\u043b\u0435\u0444\u043e\u043d\u043e\u043c.doc"},{"name":"\u0414\u043e\u0434\u0430\u0442\u043e\u043a \u0434\u043e \u041f\u043e\u0440\u044f\u0434\u043a\u0443 \u043d\u0430 \u0441\u043a\u043b\u0430\u0434\u0430\u043d\u043d\u044f \u0437\u0430\u043f\u0438\u0442\u0443 \u043f\u0438\u0441\u044c\u043c\u043e\u0432\u043e \u0442\u0430 \u0435\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043d\u043d\u043e\u044e \u043f\u043e\u0448\u0442\u043e\u044e","link":"pages\/\u0414\u043e\u0434\u0430\u0442\u043e\u043a-\u0434\u043e-\u043f\u043e\u0440\u044f\u0434\u043a\u0443-\u043d\u0430-\u0441\u043a\u043b\u0430\u0434.-\u0437\u0430\u043f\u0438\u0442\u0443-\u043f\u0438\u0441\u044c\u043c\u043e\u0432\u043e-\u0442\u0430-\u0435\u043b\u0435\u043a\u0442.\u043f\u043e\u0448\u0442\u043e\u044e.doc"}] [parent_id] => 19 [visible] => 1 [created_at] => 2019-06-05 19:07:45 [updated_at] => 2023-08-02 23:55:49 ) [original:protected] => Array ( [id] => 20 [title] => Положення про забезпечення доступу до публічної інформації [content] =>

                                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО:
                                                                                                       наказ директора 
                                                                                                      КП «Іллічівськводоканал»
                                                                                                      від 01.07.2011 р. № 210

                                                      ПОЛОЖЕННЯ
                   про забезпечення доступу до публічної інформації
                  в комунальному підприємстві «Іллічівськводоканал»

        Розділ 1. Загальні положення
1.1. Метою створення Положення про забезпечення доступу до публічної інформації в комунальному підприємстві «Іллічівськводоканал» (далі – Положення, на сьогодні назва - Комунальне підприємство  “Чорноморськводоканал” Чорноморської міської ради Одеської області) є забезпечення ефективності та прозорості його діяльності, створення дієвих механізмів для реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.
1.2. Підставою для створення Положення про забезпечення доступу до публічної інформації, що знаходиться в розпорядженні комунального підприємства «Іллічівськводоканал» (КП “Чорноморськводоканал”) є Закон України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон). У Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному у Законі України «Про доступ до публічної інформації».
1.3. Діловодство за запитами на інформацію (далі – Запити) в комунальному підприємстві «Іллічівськводоканал» (КП“Чорноморськводоканал”) здійснюється окремо від загального діловодства. 
1.4. Уповноваженою особою з питань надання доступу до публічної інформації (надання публічної інформації) визначено юридичний відділ. Реєстрація та приймання запитів здійснює секретар в приймальні підприємства. 
1.5. Юридичний відділ здійснює всі правові, організаційні заходи, передбачені Законом України «Про доступ до публічної інформації».
1.6. Публічна інформація, розпорядником якої є комунальне підприємство «Іллічівськводоканал» (КП “Чорноморськводоканал”), – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання комунальним підприємством «Іллічівськводоканал» (КП “Чорноморськводоканал”), передбачених чинним законодавством повноважень та обов'язків.
1.7. Дія даного Положення не поширюється на запити суб’єктів владних повноважень щодо отримання інформації при здійсненні ними своїх функції. Суб’єкти владних повноважень згідно із Законом не можуть надсилати запити на інформацію, вони отримують інформацію не за процедурою Закону, а на підставі норм окремих законів, які регулюють діяльність відповідного суб’єкта.
1.8. Інформація на запит надається безкоштовно. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.
1.9. У разі, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як десять сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. Розмір фактичних витрат визначається в межах граничних  норм, встановлених законодавством.
1.10. До розміру відшкодування витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, також враховуються витрати, пов'язані із скануванням або іншою комп'ютерною обробкою цих документів.
1.11. Комунальне підприємство «Іллічівськводоканал» (КП“Чорноморськводоканал”) є розпорядником публічної інформації стосовно:
- інформації, що була отримана або створена у процесі реалізації КП “Іллічівськводоканал” (КП “Чорноморськводоканал”) повноважень, передбачених законодавчими актами, та яка знаходиться у його володінні;
- інформації, що була отримана або створена у процесі забезпечення діяльності КП “Іллічівськводоканал” (КП “Чорноморськводоканал”) її органами, та яка знаходиться у його володінні.
1.12. КП “Іллічівськводоканал” (КП “Чорноморськводоканал”) не є розпорядником інформації за запитами на інформацію: адресованими безпосередньо до посадових осіб КП “Іллічівськводоканал” (КП “Чорноморськводоканал”) та стосовно інформації інших підприємств, організацій, установ, органів влади м.Чорноморськ та Одеської області.
        2. Прийом та первинна обробка запитів
2.1. Всі запити, що стосуються надання публічної інформації, отриманої або створеної в процесі виконання КП “Іллічівськводоканал” (КП “Чорноморськводоканал”), передбачених чинним законодавством, підлягають обов’язковій реєстрації в журналі реєстрації запитів щодо отримання публічної інформації.
2.2. Запити щодо надання публічної інформації можуть бути подані до КП “Іллічівськводоканал” (КП “Чорноморськводоканал”) через секретаря в письмовій формі, за телефоном або електронною поштою (за вибором запитувача).
2.3. Письмові запити, що надійшли на директора підприємства, його заступників, окремих посадових осіб, передаються для реєстрації до секретаря в приймальню.
2.4. Особі, яка виявила бажання отримати публічну інформацію на особистому прийомі, надається можливість викласти своє прохання у письмовій формі, шляхом заповнення відповідної форми запиту на інформацію. Даний запит підлягає обов’язковій реєстрації секретарем.
2.5. Письмові запити щодо надання публічної інформації та запити, що надсилаються електронною поштою, складаються у довільній формі, але обов’язково мають містити:
- П.І.Б. (найменування для юридичної особи) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;
- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
- підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.
2.6. Відсутність у запиті або наявність у неповному обсязі інформації про запитувача, зазначеної у пп. 2.5. цього Положення, відповідно до ч. 1 ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» є підставою для відмови в наданні інформації, про що запитувачу письмово повідомляється у встановлений зазначеним законом термін. Відповідь на запит, надісланий електронною поштою, надсилається запитувачу на вказану електронну адресу або поштою.
2.7. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію, особа може подавати запит шляхом заповнення відповідної форми запиту на інформацію, яку можна отримати в підприємстві у секретаря, в юридичному відділі та на офіційному веб-порталі підприємства або м.Чорноморськ.
2.8. У випадку надходження запиту на отримання інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості послуг, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь на який має бути надана не пізніше 48 годин з дня його отримання, вказаний запит негайно перевіряється щодо його обґрунтованості та об’єктивності обставин, викладених у запиті. У разі визначення терміновості запиту необґрунтованим, він розглядається у загальному порядку та у відповіді запитувачу окремо зазначаються підстави прийняття такого рішення.
2.9. Відповідальність за достовірність даних та інформації, наведеної у запиті щодо надання публічної інформації, несе запитувач.
2.10. У разі, якщо звернення громадянина серед інших перелічених питань містить питання, яке має ознаки запиту щодо надання публічної інформації або запит на отримання публічної інформації, окрім вимоги щодо надання інформації містить ще й інші питання, то такі звернення (запити) передаються та розглядаються відповідно до Закону України «Про звернення громадян».
       3. Процес отримання запитів щодо надання публічної інформації
3.1. Запити щодо надання публічної інформації приймаються у робочі дні протягом робочого часу (з понеділка по четвер – з 8:00 до 17:00, у п’ятницю – з 8:00 до 16:00) в приймальні підприємства за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 41-А. Запити щодо надання публічної інформації у телефонному режимі, у письмовій чи усній формі, що подаються особисто, не приймаються протягом обідньої перерви (з 12:00 до 13:00).
3.2. Письмові запити щодо надання публічної інформації, надіслані поштою, реєструються секретарем та невідкладно передаються на візування керівництву. Після відповідної візи керівництва запит опрацьовується юридичним відділом разом із залученням відповідних підрозділів.
3.3. Запити щодо надання публічної інформації за допомогою електронної пошти надсилаються на електронну адресу [email protected] 
Секретар періодично (але не рідше ніж 2 рази протягом робочого дня – об 11:00, 15:00) перевіряє наявність надходження нових запитів на зазначену електронну адресу. Нові запити після їх отримання реєструються секретарем в журналі.
3.4. У випадку, якщо запит містить суперечливі положення, які не дозволяють однозначно ідентифікувати запит як такий, що підпадає під дію Закону України «Про доступ до публічної інформації», на будь-якій стадії прийому та реєстрації такого запиту залучаються працівники юридичного відділу для невідкладного надання правової допомоги в ідентифікації документа.
3.5. Запити щодо надання публічної інформації у телефонному режимі приймаються та реєструються працівником, який прийняв інформацію в журналі телефонограм.
3.6. Запити на отримання інформації, які надійшли факсом, оформляються і реєструються як запити, що надійшли поштою.
3.7. У разі, якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, на вимогу запитувача його має оформити посадова особа підприємства до якої він звернувся або секретар, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон та надати копію запиту особі, яка його подала.
3.8. З метою запобігання розголошення конфіденційної інформації про особу, запитувач подає запит про себе тільки в письмовій формі особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства.
3.9. Якщо запит про особу подає уповноважена ним особа, до запиту додаються копії документів, які підтверджують її повноваження відповідно до чинного законодавства.
       4. Процес реєстрації та обліку запитів щодо надання публічної інформації
4.1. Реєстрації підлягають усі отримані запити щодо надання публічної інформації. Відсутність повної інформації про запитувача, зазначеної у пп. 2.5. цього Положення, чи інша невідповідність запиту вимогам пп. 2.5. цього Положення, не є підставою для відмови у реєстрації такого запиту.
4.2. Запити щодо надання публічної інформації отримують реєстраційну дату надходження. Запити щодо надання публічної інформації, які надійшли після закінчення робочого часу, отримують реєстраційну дату надходження наступного робочого дня за фактичним днем надходження.
4.3. При реєстрації запити щодо надання публічної інформації, які подані у електронній формі, дублюються на паперових носіях.
       5. Процес розгляду запитів щодо надання публічної інформації
5.1. Розгляд запитів щодо надання публічної інформації та резолюції із дорученнями на підготовку відповіді запитувачу здійснює секретар та юридичний відділ. Резолюцію з дорученням на підготовку відповіді здійснює директор (у разі його відсутності виконуючий обов”язки директора або заступник).
5.2. Резолюція оформляється протягом трьох робочих годин з часу реєстрації запиту.
5.3. Після оформлення резолюції, запит щодо надання публічної інформації протягом двох годин передається для виконання та надання відповіді.
5.4. Попередній розгляд запитів, що відповідають вимогам частини 5 статті 19 Закону, продовжується юридичним відділом шляхом встановлення повного переліку та обсягу публічної інформації, документів, які запитуються, та визначення профільних структурних підрозділів, в яких вони зберігаються (можуть зберігатися).
5.5. Попередній розгляд запитів завершується передачею (пересиланням) копії запиту в профільний структурний підрозділ – керівнику. Керівник структурного підрозділу повинен опрацювати запит на інформацію, погодити зміст відповіді з юридичним відділом. Повідомити працівника відділу, відповідального за опрацювання запиту, та його керівника.
5.6. Кожний профільний відділ чи ділянка розглядає запит та готує проект відповіді.
5.7. Проекти відповідей подаються на підпис у 2 примірниках. До проекту відповіді, у разі необхідності, додаються копії документів (як до першого, так і до другого примірників).
5.8. Термін підготовки проекту відповіді на запит не може перевищувати 3 робочих днів.
5.9. У разі, якщо запит стосується сфери повноважень декількох структурних підрозділів, відповідальним за підготовку проекту відповіді запитувачу є відділ чи посадова особа на яку директором розписано першочергово згідно візи.
5.10. Відповіддю на запит є лист, адресований запитувачеві, складений за підсумками розгляду запиту. Відповідь може містити всю запитувану інформацію, її частину, відмову в задоволенні запиту повністю або частково. Відповідь має цілком відповідати суті запиту, щодо кожної з частин запитуваної інформації в ній має міститися відповідна інформація або мотивована відмова в її наданні.
5.11. При наданні відповіді запитувачу на електронну адресу, лист та копії документів скануються та відправляються електронною поштою у форматі «PDF».
5.12. У разі, коли запит стосується надання великого об'Єму інформації, потребує пошуку інформації серед значної кількості даних або запитувана інформація знаходиться у володінні інших підприємств, організацій, а також для її узагальнення, підготовки повної та обґрунтованої відповіді, треба використати значну кількість часу, виконавець запиту на інформацію може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку слід письмово повідомити запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.
5.13. У разі продовження терміну розгляду запиту виконавець запиту готує протягом трьох днів проект листа на адресу запитувача про подовження терміну розгляду запиту з обґрунтуванням причин подовження.
5.14. Якщо опідприємство не володіє і не зобов'язано відповідно до її компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит, виконавець запиту оформлює та протягом п'яти робочих днів з дня отримання запиту направляє запитувачу відповідь про відмову в задоволенні запиту.
5.15. У разі, якщо підприємство не володіє запитуваною інформацією, йому відомо про належного розпорядника запитуваної інформації, цей запит в строк не більше п'яти робочих днів з дня його отримання направляється належному розпоряднику інформації, про що повідомляється запитувач.
5.16. Якщо запит стосується інформації, яка в узагальненому та систематизованому вигляді в підприємстві відсутня або якою підприємство, як розпорядник інформації не володіє, а для задоволення запиту необхідне створення нового документу, в тому числі шляхом аналітичної роботи, то в задоволенні такого запиту може бути відмовлено.
5.17. У разі, якщо встановлено, що інформація, щодо якої зроблено запит, належить до інформації з обмеженим доступом (є конфіденційною, таємною або службовою), виконавець розглядає запит та готує обґрунтовану відповідь запитувачу з урахуванням вимог чинного законодавства.
5.18. Обмеження доступу до інформації у кожному випадку відбувається тільки після застосування «трискладового тесту» (перевірки наявності сукупності трьох критеріїв, передбачених ч. 2 ст. 6 Закону).
5.19. Відповідь про те, що інформація може бути одержана із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту не допускається.
5.20. Якщо протягом п'яти робочих днів з дня отримання запиту надійшов лист запитувача з проханням не розглядати його запит, відповідальний виконавець за дорученням керівництва зупиняє подальший розгляд цього запиту. У такому випадку відповідь не надається, що відображається у відповідному журналі реєстрації запитів щодо отримання публічної інформації.
5.21. Запити інформації від одного і того ж запитувача щодо надання однієї і тої самої інформації повторно не розглядаються, якщо перший запит розглянуто і відповідь на нього надано. У такому випадку виконавець звернення, на адресу запитувача, направляє відповідь про результати розгляду попереднього запиту та, у разі необхідності, копію відповіді на попередній запит.
        6. Процес контролю за дотриманням термінів розгляду запитів 
6.1. Секретар та особа яка є виконавцем запиту здійснює контроль за дотриманням термінів розгляду запитів та підготовки інформації на запити.
6.2. Відповідальність за надання за запитами недостовірної чи неповної інформації, з порушенням встановлених строків або інших вимог закону в сфері доступу до публічної інформації, несуть виконаці запиту, які відповідальні за надання інформації, згідно з чинним законодавством.
6.3. У разі порушення термінів, вказаних в даному Положенні, секретар або юридичний відділ невідкладно інформує директора або особу що його заміщує для вживання відповідних заходів.
       7. Процес оприлюднення публічної інформації, що була отримана або створена під час виконання КП “Чорноморськводоканал” своїх обов'язків 
7.1. Доступ до публічної інформації, що перебуває у розпорядженні підприємства, забезпечується шляхом її розміщення на офіційному веб-порталі міста Чорноморська http://cmr.gov.ua, на сайті підприємства cvk.od.ua, ivk.od.ua, на інформаційних стендах, розміщених в адміністративній будівлі підприємства, а також шляхом надання інформації за запитами фізичних та юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичної особи.
       8. Особливості оприлюднення публічної інформації з обмеженим доступом та розгляду запитів щодо такої інформації
8.1. Публічною інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна інформація, таємна інформація та службова інформація.
8.2. Конфіденційна інформація - інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов.
8.3. Конфіденційна інформація може оприлюднюватись чи надаватись за запитами на отримання публічної інформації лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
8.4. Таємна інформація - інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації», розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю.
8.5. До службової інформації належить інформація:
8.5.1. що міститься в документах, які становлять внутрішньовідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;
8.5.2. зібрана в процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни, яку не віднесено до державної таємниці;
8.5.3. інша інформація, визначена органами місцевого самоврядування та директором підприємства.
8.6. Документам, що містять інформацію, яка становить службову інформацію, присвоюється гриф «для службового користування». Доступ до таких документів надається відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації».
8.7. Перелік відомостей, які становлять службову інформацію:
8.7.1. відомості у сфері оборони країни, що не віднесені до державної таємниці;
8.7.2. відомості у сфері інформаційної безпеки: про надання допуску та доступу до державної таємниці; про організацію та ведення секретного діловоства; про загрози (моделі загроз, моделі порушників) для інформації, яка циркулює на окремих об”єктах інформаційної діяльності; про засоби захисту інформації, про роботу зазначених засобів на об'єктах інформаційної діяльності; про організацію, стан, плани розвитку системи захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності;
8.7.3. відомості про забезпечення безпеки пересування посадових осіб щодо яких здійснюється державна охорона, що розкривають сили та засоби охорони, транспортну одиницю, час або маршрут руху.
8.8. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію, не може бути обмеженим у доступі.
8.9. Інформація з обмеженим доступом (конфіденційна, таємна, службова) має надаватися розпорядником інформації, якщо він правомірно оприлюднив її раніше.
8.10. Не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно.
8.11. Обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.
8.12. Питання оприлюднення публічної інформації з обмеженим доступом, а також надання такої інформації за запитами фізичних та юридичних осіб вирішується у кожному випадку окремо.
        9. Доступ до інформації про особу
9.1. Кожна особа має право:
9.1.1. знати у період збирання інформації, але до початку її використання, які відомості про неї та з якою метою збираються, як, ким і з якою метою вони використовуються, передаються чи поширюються, крім випадків, встановлених законом;
9.1.2. доступу до інформації про неї, яка збирається та зберігається;
9.1.3. вимагати виправлення неточної, неповної, застарілої інформації про себе, знищення інформації про себе, збирання, використання чи зберігання якої здійснюється з порушенням вимог закону;
9.1.4. на ознайомлення за рішенням суду з інформацією про інших осіб, якщо це необхідно для реалізації та захисту прав та законних інтересів;
9.1.5. на відшкодування шкоди у разі розкриття інформації про цю особу з порушенням вимог, визначених законом.
9.2. Обсяг інформації про особу, що збирається, зберігається і використовується розпорядниками інформації, має бути максимально обмеженим і використовуватися лише з метою та у спосіб, визначений законом.
9.3. Розпорядники інформації, які володіють інформацією про особу, зобов'язані:
9.3.1. надавати її безперешкодно і безкоштовно на вимогу осіб, яких вона стосується, крім випадків, передбачених законом;
9.3.2. використовувати її лише з метою та у спосіб, визначений законом;
9.3.3. вживати заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до неї інших осіб;
9.3.4. виправляти неточну та застарілу інформацію про особу самостійно або на вимогу осіб, яких вона стосується.
9.4. Зберігання інформації про особу не повинно тривати довше, ніж це необхідно для досягнення мети, задля якої ця інформація збиралася.
9.5. Відмова особі в доступі до інформації про неї, приховування, незаконне збирання, використання, зберігання чи поширення інформації можуть бути оскаржені.
        10. Облік і формування справ, їх зберігання
10.1.Оригінали запитів, документів, пов’язаних із їх опрацюванням (витребувані з профільного структурного підрозділу первинні документи, записки-вимоги про їх надання (за наявності), службові записки щодо надання інформації з обмеженим доступом запитувачеві (за наявності), копії відповідей на запити (у випадках, визначених Положенням, - й оригінали) формуються секретарем та керівником відділу, який готував відповідь на запит.
10.2.Копії документів, що додаються до відповідей на запити залучати не обов”язково.
11.3.Кожен запит та всі документи щодо його розгляду формуються секретарем або керівником відділу, що готував відповідь. 
11.4.Строк зберігання документів за запитами визначається переліками документів і номенклатурами справ та вимогами чинного законодавства.
Начальник юридичного відділу Т.П.Поведик

[files] => [{"name":"\u0414\u043e\u0434\u0430\u0442\u043e\u043a \u0434\u043e \u041f\u043e\u0440\u044f\u0434\u043a\u0443 \u043d\u0430 \u043f\u0440\u0438\u0439\u043d\u044f\u0442\u0442\u044f \u0437\u0430\u043f\u0438\u0442\u0443 \u0442\u0435\u043b\u0435\u0444\u043e\u043d\u043e\u043c","link":"pages\/\u0414\u043e\u0434\u0430\u0442\u043e\u043a-\u0434\u043e-\u043f\u043e\u0440\u044f\u0434\u043a\u0443-\u043d\u0430-\u043f\u0440\u0438\u0439\u043d\u044f\u0442\u0442\u044f-\u0437\u0430\u043f\u0438\u0442\u0443-\u0442\u0435\u043b\u0435\u0444\u043e\u043d\u043e\u043c.doc"},{"name":"\u0414\u043e\u0434\u0430\u0442\u043e\u043a \u0434\u043e \u041f\u043e\u0440\u044f\u0434\u043a\u0443 \u043d\u0430 \u0441\u043a\u043b\u0430\u0434\u0430\u043d\u043d\u044f \u0437\u0430\u043f\u0438\u0442\u0443 \u043f\u0438\u0441\u044c\u043c\u043e\u0432\u043e \u0442\u0430 \u0435\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043d\u043d\u043e\u044e \u043f\u043e\u0448\u0442\u043e\u044e","link":"pages\/\u0414\u043e\u0434\u0430\u0442\u043e\u043a-\u0434\u043e-\u043f\u043e\u0440\u044f\u0434\u043a\u0443-\u043d\u0430-\u0441\u043a\u043b\u0430\u0434.-\u0437\u0430\u043f\u0438\u0442\u0443-\u043f\u0438\u0441\u044c\u043c\u043e\u0432\u043e-\u0442\u0430-\u0435\u043b\u0435\u043a\u0442.\u043f\u043e\u0448\u0442\u043e\u044e.doc"}] [parent_id] => 19 [visible] => 1 [created_at] => 2019-06-05 19:07:45 [updated_at] => 2023-08-02 23:55:49 ) [changes:protected] => Array ( ) [casts:protected] => Array ( ) [classCastCache:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [dispatchesEvents:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [pageFiles] => Illuminate\Database\Eloquent\Collection Object *RECURSION* ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) [foreignKey:protected] => page_id [relatedKey:protected] => file_id ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) [1] => App\File Object ( [connection:protected] => mysql [table:protected] => files [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 163 [title] => Додаток до Порядку на прийняття запиту телефоном [path] => WehU14u9xNK125JCH34KC3AUN3TgNIGHqW3qnQ0V.doc [sort] => 999 [created_at] => 2021-03-25 10:14:20 [updated_at] => 2021-03-25 10:14:20 ) [original:protected] => Array ( [id] => 163 [title] => Додаток до Порядку на прийняття запиту телефоном [path] => WehU14u9xNK125JCH34KC3AUN3TgNIGHqW3qnQ0V.doc [sort] => 999 [created_at] => 2021-03-25 10:14:20 [updated_at] => 2021-03-25 10:14:20 [pivot_page_id] => 20 [pivot_file_id] => 163 ) [changes:protected] => Array ( ) [casts:protected] => Array ( ) [classCastCache:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [dispatchesEvents:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [pivot] => Illuminate\Database\Eloquent\Relations\Pivot Object ( [incrementing] => [guarded:protected] => Array ( ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => file_page [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [page_id] => 20 [file_id] => 163 ) [original:protected] => Array ( [page_id] => 20 [file_id] => 163 ) [changes:protected] => Array ( ) [casts:protected] => Array ( ) [classCastCache:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [dispatchesEvents:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [pivotParent] => App\Page Object ( [fillable:protected] => Array ( [0] => title [1] => content [2] => parent_id [3] => visible [4] => created_by [5] => modified_by ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => pages [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 20 [title] => Положення про забезпечення доступу до публічної інформації [content] =>

                                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО:
                                                                                                       наказ директора 
                                                                                                      КП «Іллічівськводоканал»
                                                                                                      від 01.07.2011 р. № 210

                                                      ПОЛОЖЕННЯ
                   про забезпечення доступу до публічної інформації
                  в комунальному підприємстві «Іллічівськводоканал»

        Розділ 1. Загальні положення
1.1. Метою створення Положення про забезпечення доступу до публічної інформації в комунальному підприємстві «Іллічівськводоканал» (далі – Положення, на сьогодні назва - Комунальне підприємство  “Чорноморськводоканал” Чорноморської міської ради Одеської області) є забезпечення ефективності та прозорості його діяльності, створення дієвих механізмів для реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.
1.2. Підставою для створення Положення про забезпечення доступу до публічної інформації, що знаходиться в розпорядженні комунального підприємства «Іллічівськводоканал» (КП “Чорноморськводоканал”) є Закон України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон). У Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному у Законі України «Про доступ до публічної інформації».
1.3. Діловодство за запитами на інформацію (далі – Запити) в комунальному підприємстві «Іллічівськводоканал» (КП“Чорноморськводоканал”) здійснюється окремо від загального діловодства. 
1.4. Уповноваженою особою з питань надання доступу до публічної інформації (надання публічної інформації) визначено юридичний відділ. Реєстрація та приймання запитів здійснює секретар в приймальні підприємства. 
1.5. Юридичний відділ здійснює всі правові, організаційні заходи, передбачені Законом України «Про доступ до публічної інформації».
1.6. Публічна інформація, розпорядником якої є комунальне підприємство «Іллічівськводоканал» (КП “Чорноморськводоканал”), – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання комунальним підприємством «Іллічівськводоканал» (КП “Чорноморськводоканал”), передбачених чинним законодавством повноважень та обов'язків.
1.7. Дія даного Положення не поширюється на запити суб’єктів владних повноважень щодо отримання інформації при здійсненні ними своїх функції. Суб’єкти владних повноважень згідно із Законом не можуть надсилати запити на інформацію, вони отримують інформацію не за процедурою Закону, а на підставі норм окремих законів, які регулюють діяльність відповідного суб’єкта.
1.8. Інформація на запит надається безкоштовно. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.
1.9. У разі, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як десять сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. Розмір фактичних витрат визначається в межах граничних  норм, встановлених законодавством.
1.10. До розміру відшкодування витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, також враховуються витрати, пов'язані із скануванням або іншою комп'ютерною обробкою цих документів.
1.11. Комунальне підприємство «Іллічівськводоканал» (КП“Чорноморськводоканал”) є розпорядником публічної інформації стосовно:
- інформації, що була отримана або створена у процесі реалізації КП “Іллічівськводоканал” (КП “Чорноморськводоканал”) повноважень, передбачених законодавчими актами, та яка знаходиться у його володінні;
- інформації, що була отримана або створена у процесі забезпечення діяльності КП “Іллічівськводоканал” (КП “Чорноморськводоканал”) її органами, та яка знаходиться у його володінні.
1.12. КП “Іллічівськводоканал” (КП “Чорноморськводоканал”) не є розпорядником інформації за запитами на інформацію: адресованими безпосередньо до посадових осіб КП “Іллічівськводоканал” (КП “Чорноморськводоканал”) та стосовно інформації інших підприємств, організацій, установ, органів влади м.Чорноморськ та Одеської області.
        2. Прийом та первинна обробка запитів
2.1. Всі запити, що стосуються надання публічної інформації, отриманої або створеної в процесі виконання КП “Іллічівськводоканал” (КП “Чорноморськводоканал”), передбачених чинним законодавством, підлягають обов’язковій реєстрації в журналі реєстрації запитів щодо отримання публічної інформації.
2.2. Запити щодо надання публічної інформації можуть бути подані до КП “Іллічівськводоканал” (КП “Чорноморськводоканал”) через секретаря в письмовій формі, за телефоном або електронною поштою (за вибором запитувача).
2.3. Письмові запити, що надійшли на директора підприємства, його заступників, окремих посадових осіб, передаються для реєстрації до секретаря в приймальню.
2.4. Особі, яка виявила бажання отримати публічну інформацію на особистому прийомі, надається можливість викласти своє прохання у письмовій формі, шляхом заповнення відповідної форми запиту на інформацію. Даний запит підлягає обов’язковій реєстрації секретарем.
2.5. Письмові запити щодо надання публічної інформації та запити, що надсилаються електронною поштою, складаються у довільній формі, але обов’язково мають містити:
- П.І.Б. (найменування для юридичної особи) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;
- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
- підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.
2.6. Відсутність у запиті або наявність у неповному обсязі інформації про запитувача, зазначеної у пп. 2.5. цього Положення, відповідно до ч. 1 ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» є підставою для відмови в наданні інформації, про що запитувачу письмово повідомляється у встановлений зазначеним законом термін. Відповідь на запит, надісланий електронною поштою, надсилається запитувачу на вказану електронну адресу або поштою.
2.7. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію, особа може подавати запит шляхом заповнення відповідної форми запиту на інформацію, яку можна отримати в підприємстві у секретаря, в юридичному відділі та на офіційному веб-порталі підприємства або м.Чорноморськ.
2.8. У випадку надходження запиту на отримання інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості послуг, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь на який має бути надана не пізніше 48 годин з дня його отримання, вказаний запит негайно перевіряється щодо його обґрунтованості та об’єктивності обставин, викладених у запиті. У разі визначення терміновості запиту необґрунтованим, він розглядається у загальному порядку та у відповіді запитувачу окремо зазначаються підстави прийняття такого рішення.
2.9. Відповідальність за достовірність даних та інформації, наведеної у запиті щодо надання публічної інформації, несе запитувач.
2.10. У разі, якщо звернення громадянина серед інших перелічених питань містить питання, яке має ознаки запиту щодо надання публічної інформації або запит на отримання публічної інформації, окрім вимоги щодо надання інформації містить ще й інші питання, то такі звернення (запити) передаються та розглядаються відповідно до Закону України «Про звернення громадян».
       3. Процес отримання запитів щодо надання публічної інформації
3.1. Запити щодо надання публічної інформації приймаються у робочі дні протягом робочого часу (з понеділка по четвер – з 8:00 до 17:00, у п’ятницю – з 8:00 до 16:00) в приймальні підприємства за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 41-А. Запити щодо надання публічної інформації у телефонному режимі, у письмовій чи усній формі, що подаються особисто, не приймаються протягом обідньої перерви (з 12:00 до 13:00).
3.2. Письмові запити щодо надання публічної інформації, надіслані поштою, реєструються секретарем та невідкладно передаються на візування керівництву. Після відповідної візи керівництва запит опрацьовується юридичним відділом разом із залученням відповідних підрозділів.
3.3. Запити щодо надання публічної інформації за допомогою електронної пошти надсилаються на електронну адресу [email protected] 
Секретар періодично (але не рідше ніж 2 рази протягом робочого дня – об 11:00, 15:00) перевіряє наявність надходження нових запитів на зазначену електронну адресу. Нові запити після їх отримання реєструються секретарем в журналі.
3.4. У випадку, якщо запит містить суперечливі положення, які не дозволяють однозначно ідентифікувати запит як такий, що підпадає під дію Закону України «Про доступ до публічної інформації», на будь-якій стадії прийому та реєстрації такого запиту залучаються працівники юридичного відділу для невідкладного надання правової допомоги в ідентифікації документа.
3.5. Запити щодо надання публічної інформації у телефонному режимі приймаються та реєструються працівником, який прийняв інформацію в журналі телефонограм.
3.6. Запити на отримання інформації, які надійшли факсом, оформляються і реєструються як запити, що надійшли поштою.
3.7. У разі, якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, на вимогу запитувача його має оформити посадова особа підприємства до якої він звернувся або секретар, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон та надати копію запиту особі, яка його подала.
3.8. З метою запобігання розголошення конфіденційної інформації про особу, запитувач подає запит про себе тільки в письмовій формі особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства.
3.9. Якщо запит про особу подає уповноважена ним особа, до запиту додаються копії документів, які підтверджують її повноваження відповідно до чинного законодавства.
       4. Процес реєстрації та обліку запитів щодо надання публічної інформації
4.1. Реєстрації підлягають усі отримані запити щодо надання публічної інформації. Відсутність повної інформації про запитувача, зазначеної у пп. 2.5. цього Положення, чи інша невідповідність запиту вимогам пп. 2.5. цього Положення, не є підставою для відмови у реєстрації такого запиту.
4.2. Запити щодо надання публічної інформації отримують реєстраційну дату надходження. Запити щодо надання публічної інформації, які надійшли після закінчення робочого часу, отримують реєстраційну дату надходження наступного робочого дня за фактичним днем надходження.
4.3. При реєстрації запити щодо надання публічної інформації, які подані у електронній формі, дублюються на паперових носіях.
       5. Процес розгляду запитів щодо надання публічної інформації
5.1. Розгляд запитів щодо надання публічної інформації та резолюції із дорученнями на підготовку відповіді запитувачу здійснює секретар та юридичний відділ. Резолюцію з дорученням на підготовку відповіді здійснює директор (у разі його відсутності виконуючий обов”язки директора або заступник).
5.2. Резолюція оформляється протягом трьох робочих годин з часу реєстрації запиту.
5.3. Після оформлення резолюції, запит щодо надання публічної інформації протягом двох годин передається для виконання та надання відповіді.
5.4. Попередній розгляд запитів, що відповідають вимогам частини 5 статті 19 Закону, продовжується юридичним відділом шляхом встановлення повного переліку та обсягу публічної інформації, документів, які запитуються, та визначення профільних структурних підрозділів, в яких вони зберігаються (можуть зберігатися).
5.5. Попередній розгляд запитів завершується передачею (пересиланням) копії запиту в профільний структурний підрозділ – керівнику. Керівник структурного підрозділу повинен опрацювати запит на інформацію, погодити зміст відповіді з юридичним відділом. Повідомити працівника відділу, відповідального за опрацювання запиту, та його керівника.
5.6. Кожний профільний відділ чи ділянка розглядає запит та готує проект відповіді.
5.7. Проекти відповідей подаються на підпис у 2 примірниках. До проекту відповіді, у разі необхідності, додаються копії документів (як до першого, так і до другого примірників).
5.8. Термін підготовки проекту відповіді на запит не може перевищувати 3 робочих днів.
5.9. У разі, якщо запит стосується сфери повноважень декількох структурних підрозділів, відповідальним за підготовку проекту відповіді запитувачу є відділ чи посадова особа на яку директором розписано першочергово згідно візи.
5.10. Відповіддю на запит є лист, адресований запитувачеві, складений за підсумками розгляду запиту. Відповідь може містити всю запитувану інформацію, її частину, відмову в задоволенні запиту повністю або частково. Відповідь має цілком відповідати суті запиту, щодо кожної з частин запитуваної інформації в ній має міститися відповідна інформація або мотивована відмова в її наданні.
5.11. При наданні відповіді запитувачу на електронну адресу, лист та копії документів скануються та відправляються електронною поштою у форматі «PDF».
5.12. У разі, коли запит стосується надання великого об'Єму інформації, потребує пошуку інформації серед значної кількості даних або запитувана інформація знаходиться у володінні інших підприємств, організацій, а також для її узагальнення, підготовки повної та обґрунтованої відповіді, треба використати значну кількість часу, виконавець запиту на інформацію може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку слід письмово повідомити запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.
5.13. У разі продовження терміну розгляду запиту виконавець запиту готує протягом трьох днів проект листа на адресу запитувача про подовження терміну розгляду запиту з обґрунтуванням причин подовження.
5.14. Якщо опідприємство не володіє і не зобов'язано відповідно до її компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит, виконавець запиту оформлює та протягом п'яти робочих днів з дня отримання запиту направляє запитувачу відповідь про відмову в задоволенні запиту.
5.15. У разі, якщо підприємство не володіє запитуваною інформацією, йому відомо про належного розпорядника запитуваної інформації, цей запит в строк не більше п'яти робочих днів з дня його отримання направляється належному розпоряднику інформації, про що повідомляється запитувач.
5.16. Якщо запит стосується інформації, яка в узагальненому та систематизованому вигляді в підприємстві відсутня або якою підприємство, як розпорядник інформації не володіє, а для задоволення запиту необхідне створення нового документу, в тому числі шляхом аналітичної роботи, то в задоволенні такого запиту може бути відмовлено.
5.17. У разі, якщо встановлено, що інформація, щодо якої зроблено запит, належить до інформації з обмеженим доступом (є конфіденційною, таємною або службовою), виконавець розглядає запит та готує обґрунтовану відповідь запитувачу з урахуванням вимог чинного законодавства.
5.18. Обмеження доступу до інформації у кожному випадку відбувається тільки після застосування «трискладового тесту» (перевірки наявності сукупності трьох критеріїв, передбачених ч. 2 ст. 6 Закону).
5.19. Відповідь про те, що інформація може бути одержана із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту не допускається.
5.20. Якщо протягом п'яти робочих днів з дня отримання запиту надійшов лист запитувача з проханням не розглядати його запит, відповідальний виконавець за дорученням керівництва зупиняє подальший розгляд цього запиту. У такому випадку відповідь не надається, що відображається у відповідному журналі реєстрації запитів щодо отримання публічної інформації.
5.21. Запити інформації від одного і того ж запитувача щодо надання однієї і тої самої інформації повторно не розглядаються, якщо перший запит розглянуто і відповідь на нього надано. У такому випадку виконавець звернення, на адресу запитувача, направляє відповідь про результати розгляду попереднього запиту та, у разі необхідності, копію відповіді на попередній запит.
        6. Процес контролю за дотриманням термінів розгляду запитів 
6.1. Секретар та особа яка є виконавцем запиту здійснює контроль за дотриманням термінів розгляду запитів та підготовки інформації на запити.
6.2. Відповідальність за надання за запитами недостовірної чи неповної інформації, з порушенням встановлених строків або інших вимог закону в сфері доступу до публічної інформації, несуть виконаці запиту, які відповідальні за надання інформації, згідно з чинним законодавством.
6.3. У разі порушення термінів, вказаних в даному Положенні, секретар або юридичний відділ невідкладно інформує директора або особу що його заміщує для вживання відповідних заходів.
       7. Процес оприлюднення публічної інформації, що була отримана або створена під час виконання КП “Чорноморськводоканал” своїх обов'язків 
7.1. Доступ до публічної інформації, що перебуває у розпорядженні підприємства, забезпечується шляхом її розміщення на офіційному веб-порталі міста Чорноморська http://cmr.gov.ua, на сайті підприємства cvk.od.ua, ivk.od.ua, на інформаційних стендах, розміщених в адміністративній будівлі підприємства, а також шляхом надання інформації за запитами фізичних та юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичної особи.
       8. Особливості оприлюднення публічної інформації з обмеженим доступом та розгляду запитів щодо такої інформації
8.1. Публічною інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна інформація, таємна інформація та службова інформація.
8.2. Конфіденційна інформація - інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов.
8.3. Конфіденційна інформація може оприлюднюватись чи надаватись за запитами на отримання публічної інформації лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
8.4. Таємна інформація - інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації», розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю.
8.5. До службової інформації належить інформація:
8.5.1. що міститься в документах, які становлять внутрішньовідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;
8.5.2. зібрана в процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни, яку не віднесено до державної таємниці;
8.5.3. інша інформація, визначена органами місцевого самоврядування та директором підприємства.
8.6. Документам, що містять інформацію, яка становить службову інформацію, присвоюється гриф «для службового користування». Доступ до таких документів надається відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації».
8.7. Перелік відомостей, які становлять службову інформацію:
8.7.1. відомості у сфері оборони країни, що не віднесені до державної таємниці;
8.7.2. відомості у сфері інформаційної безпеки: про надання допуску та доступу до державної таємниці; про організацію та ведення секретного діловоства; про загрози (моделі загроз, моделі порушників) для інформації, яка циркулює на окремих об”єктах інформаційної діяльності; про засоби захисту інформації, про роботу зазначених засобів на об'єктах інформаційної діяльності; про організацію, стан, плани розвитку системи захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності;
8.7.3. відомості про забезпечення безпеки пересування посадових осіб щодо яких здійснюється державна охорона, що розкривають сили та засоби охорони, транспортну одиницю, час або маршрут руху.
8.8. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію, не може бути обмеженим у доступі.
8.9. Інформація з обмеженим доступом (конфіденційна, таємна, службова) має надаватися розпорядником інформації, якщо він правомірно оприлюднив її раніше.
8.10. Не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно.
8.11. Обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.
8.12. Питання оприлюднення публічної інформації з обмеженим доступом, а також надання такої інформації за запитами фізичних та юридичних осіб вирішується у кожному випадку окремо.
        9. Доступ до інформації про особу
9.1. Кожна особа має право:
9.1.1. знати у період збирання інформації, але до початку її використання, які відомості про неї та з якою метою збираються, як, ким і з якою метою вони використовуються, передаються чи поширюються, крім випадків, встановлених законом;
9.1.2. доступу до інформації про неї, яка збирається та зберігається;
9.1.3. вимагати виправлення неточної, неповної, застарілої інформації про себе, знищення інформації про себе, збирання, використання чи зберігання якої здійснюється з порушенням вимог закону;
9.1.4. на ознайомлення за рішенням суду з інформацією про інших осіб, якщо це необхідно для реалізації та захисту прав та законних інтересів;
9.1.5. на відшкодування шкоди у разі розкриття інформації про цю особу з порушенням вимог, визначених законом.
9.2. Обсяг інформації про особу, що збирається, зберігається і використовується розпорядниками інформації, має бути максимально обмеженим і використовуватися лише з метою та у спосіб, визначений законом.
9.3. Розпорядники інформації, які володіють інформацією про особу, зобов'язані:
9.3.1. надавати її безперешкодно і безкоштовно на вимогу осіб, яких вона стосується, крім випадків, передбачених законом;
9.3.2. використовувати її лише з метою та у спосіб, визначений законом;
9.3.3. вживати заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до неї інших осіб;
9.3.4. виправляти неточну та застарілу інформацію про особу самостійно або на вимогу осіб, яких вона стосується.
9.4. Зберігання інформації про особу не повинно тривати довше, ніж це необхідно для досягнення мети, задля якої ця інформація збиралася.
9.5. Відмова особі в доступі до інформації про неї, приховування, незаконне збирання, використання, зберігання чи поширення інформації можуть бути оскаржені.
        10. Облік і формування справ, їх зберігання
10.1.Оригінали запитів, документів, пов’язаних із їх опрацюванням (витребувані з профільного структурного підрозділу первинні документи, записки-вимоги про їх надання (за наявності), службові записки щодо надання інформації з обмеженим доступом запитувачеві (за наявності), копії відповідей на запити (у випадках, визначених Положенням, - й оригінали) формуються секретарем та керівником відділу, який готував відповідь на запит.
10.2.Копії документів, що додаються до відповідей на запити залучати не обов”язково.
11.3.Кожен запит та всі документи щодо його розгляду формуються секретарем або керівником відділу, що готував відповідь. 
11.4.Строк зберігання документів за запитами визначається переліками документів і номенклатурами справ та вимогами чинного законодавства.
Начальник юридичного відділу Т.П.Поведик

[files] => [{"name":"\u0414\u043e\u0434\u0430\u0442\u043e\u043a \u0434\u043e \u041f\u043e\u0440\u044f\u0434\u043a\u0443 \u043d\u0430 \u043f\u0440\u0438\u0439\u043d\u044f\u0442\u0442\u044f \u0437\u0430\u043f\u0438\u0442\u0443 \u0442\u0435\u043b\u0435\u0444\u043e\u043d\u043e\u043c","link":"pages\/\u0414\u043e\u0434\u0430\u0442\u043e\u043a-\u0434\u043e-\u043f\u043e\u0440\u044f\u0434\u043a\u0443-\u043d\u0430-\u043f\u0440\u0438\u0439\u043d\u044f\u0442\u0442\u044f-\u0437\u0430\u043f\u0438\u0442\u0443-\u0442\u0435\u043b\u0435\u0444\u043e\u043d\u043e\u043c.doc"},{"name":"\u0414\u043e\u0434\u0430\u0442\u043e\u043a \u0434\u043e \u041f\u043e\u0440\u044f\u0434\u043a\u0443 \u043d\u0430 \u0441\u043a\u043b\u0430\u0434\u0430\u043d\u043d\u044f \u0437\u0430\u043f\u0438\u0442\u0443 \u043f\u0438\u0441\u044c\u043c\u043e\u0432\u043e \u0442\u0430 \u0435\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043d\u043d\u043e\u044e \u043f\u043e\u0448\u0442\u043e\u044e","link":"pages\/\u0414\u043e\u0434\u0430\u0442\u043e\u043a-\u0434\u043e-\u043f\u043e\u0440\u044f\u0434\u043a\u0443-\u043d\u0430-\u0441\u043a\u043b\u0430\u0434.-\u0437\u0430\u043f\u0438\u0442\u0443-\u043f\u0438\u0441\u044c\u043c\u043e\u0432\u043e-\u0442\u0430-\u0435\u043b\u0435\u043a\u0442.\u043f\u043e\u0448\u0442\u043e\u044e.doc"}] [parent_id] => 19 [visible] => 1 [created_at] => 2019-06-05 19:07:45 [updated_at] => 2023-08-02 23:55:49 ) [original:protected] => Array ( [id] => 20 [title] => Положення про забезпечення доступу до публічної інформації [content] =>

                                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО:
                                                                                                       наказ директора 
                                                                                                      КП «Іллічівськводоканал»
                                                                                                      від 01.07.2011 р. № 210

                                                      ПОЛОЖЕННЯ
                   про забезпечення доступу до публічної інформації
                  в комунальному підприємстві «Іллічівськводоканал»

        Розділ 1. Загальні положення
1.1. Метою створення Положення про забезпечення доступу до публічної інформації в комунальному підприємстві «Іллічівськводоканал» (далі – Положення, на сьогодні назва - Комунальне підприємство  “Чорноморськводоканал” Чорноморської міської ради Одеської області) є забезпечення ефективності та прозорості його діяльності, створення дієвих механізмів для реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.
1.2. Підставою для створення Положення про забезпечення доступу до публічної інформації, що знаходиться в розпорядженні комунального підприємства «Іллічівськводоканал» (КП “Чорноморськводоканал”) є Закон України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон). У Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному у Законі України «Про доступ до публічної інформації».
1.3. Діловодство за запитами на інформацію (далі – Запити) в комунальному підприємстві «Іллічівськводоканал» (КП“Чорноморськводоканал”) здійснюється окремо від загального діловодства. 
1.4. Уповноваженою особою з питань надання доступу до публічної інформації (надання публічної інформації) визначено юридичний відділ. Реєстрація та приймання запитів здійснює секретар в приймальні підприємства. 
1.5. Юридичний відділ здійснює всі правові, організаційні заходи, передбачені Законом України «Про доступ до публічної інформації».
1.6. Публічна інформація, розпорядником якої є комунальне підприємство «Іллічівськводоканал» (КП “Чорноморськводоканал”), – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання комунальним підприємством «Іллічівськводоканал» (КП “Чорноморськводоканал”), передбачених чинним законодавством повноважень та обов'язків.
1.7. Дія даного Положення не поширюється на запити суб’єктів владних повноважень щодо отримання інформації при здійсненні ними своїх функції. Суб’єкти владних повноважень згідно із Законом не можуть надсилати запити на інформацію, вони отримують інформацію не за процедурою Закону, а на підставі норм окремих законів, які регулюють діяльність відповідного суб’єкта.
1.8. Інформація на запит надається безкоштовно. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.
1.9. У разі, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як десять сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. Розмір фактичних витрат визначається в межах граничних  норм, встановлених законодавством.
1.10. До розміру відшкодування витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, також враховуються витрати, пов'язані із скануванням або іншою комп'ютерною обробкою цих документів.
1.11. Комунальне підприємство «Іллічівськводоканал» (КП“Чорноморськводоканал”) є розпорядником публічної інформації стосовно:
- інформації, що була отримана або створена у процесі реалізації КП “Іллічівськводоканал” (КП “Чорноморськводоканал”) повноважень, передбачених законодавчими актами, та яка знаходиться у його володінні;
- інформації, що була отримана або створена у процесі забезпечення діяльності КП “Іллічівськводоканал” (КП “Чорноморськводоканал”) її органами, та яка знаходиться у його володінні.
1.12. КП “Іллічівськводоканал” (КП “Чорноморськводоканал”) не є розпорядником інформації за запитами на інформацію: адресованими безпосередньо до посадових осіб КП “Іллічівськводоканал” (КП “Чорноморськводоканал”) та стосовно інформації інших підприємств, організацій, установ, органів влади м.Чорноморськ та Одеської області.
        2. Прийом та первинна обробка запитів
2.1. Всі запити, що стосуються надання публічної інформації, отриманої або створеної в процесі виконання КП “Іллічівськводоканал” (КП “Чорноморськводоканал”), передбачених чинним законодавством, підлягають обов’язковій реєстрації в журналі реєстрації запитів щодо отримання публічної інформації.
2.2. Запити щодо надання публічної інформації можуть бути подані до КП “Іллічівськводоканал” (КП “Чорноморськводоканал”) через секретаря в письмовій формі, за телефоном або електронною поштою (за вибором запитувача).
2.3. Письмові запити, що надійшли на директора підприємства, його заступників, окремих посадових осіб, передаються для реєстрації до секретаря в приймальню.
2.4. Особі, яка виявила бажання отримати публічну інформацію на особистому прийомі, надається можливість викласти своє прохання у письмовій формі, шляхом заповнення відповідної форми запиту на інформацію. Даний запит підлягає обов’язковій реєстрації секретарем.
2.5. Письмові запити щодо надання публічної інформації та запити, що надсилаються електронною поштою, складаються у довільній формі, але обов’язково мають містити:
- П.І.Б. (найменування для юридичної особи) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;
- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
- підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.
2.6. Відсутність у запиті або наявність у неповному обсязі інформації про запитувача, зазначеної у пп. 2.5. цього Положення, відповідно до ч. 1 ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» є підставою для відмови в наданні інформації, про що запитувачу письмово повідомляється у встановлений зазначеним законом термін. Відповідь на запит, надісланий електронною поштою, надсилається запитувачу на вказану електронну адресу або поштою.
2.7. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію, особа може подавати запит шляхом заповнення відповідної форми запиту на інформацію, яку можна отримати в підприємстві у секретаря, в юридичному відділі та на офіційному веб-порталі підприємства або м.Чорноморськ.
2.8. У випадку надходження запиту на отримання інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості послуг, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь на який має бути надана не пізніше 48 годин з дня його отримання, вказаний запит негайно перевіряється щодо його обґрунтованості та об’єктивності обставин, викладених у запиті. У разі визначення терміновості запиту необґрунтованим, він розглядається у загальному порядку та у відповіді запитувачу окремо зазначаються підстави прийняття такого рішення.
2.9. Відповідальність за достовірність даних та інформації, наведеної у запиті щодо надання публічної інформації, несе запитувач.
2.10. У разі, якщо звернення громадянина серед інших перелічених питань містить питання, яке має ознаки запиту щодо надання публічної інформації або запит на отримання публічної інформації, окрім вимоги щодо надання інформації містить ще й інші питання, то такі звернення (запити) передаються та розглядаються відповідно до Закону України «Про звернення громадян».
       3. Процес отримання запитів щодо надання публічної інформації
3.1. Запити щодо надання публічної інформації приймаються у робочі дні протягом робочого часу (з понеділка по четвер – з 8:00 до 17:00, у п’ятницю – з 8:00 до 16:00) в приймальні підприємства за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 41-А. Запити щодо надання публічної інформації у телефонному режимі, у письмовій чи усній формі, що подаються особисто, не приймаються протягом обідньої перерви (з 12:00 до 13:00).
3.2. Письмові запити щодо надання публічної інформації, надіслані поштою, реєструються секретарем та невідкладно передаються на візування керівництву. Після відповідної візи керівництва запит опрацьовується юридичним відділом разом із залученням відповідних підрозділів.
3.3. Запити щодо надання публічної інформації за допомогою електронної пошти надсилаються на електронну адресу [email protected] 
Секретар періодично (але не рідше ніж 2 рази протягом робочого дня – об 11:00, 15:00) перевіряє наявність надходження нових запитів на зазначену електронну адресу. Нові запити після їх отримання реєструються секретарем в журналі.
3.4. У випадку, якщо запит містить суперечливі положення, які не дозволяють однозначно ідентифікувати запит як такий, що підпадає під дію Закону України «Про доступ до публічної інформації», на будь-якій стадії прийому та реєстрації такого запиту залучаються працівники юридичного відділу для невідкладного надання правової допомоги в ідентифікації документа.
3.5. Запити щодо надання публічної інформації у телефонному режимі приймаються та реєструються працівником, який прийняв інформацію в журналі телефонограм.
3.6. Запити на отримання інформації, які надійшли факсом, оформляються і реєструються як запити, що надійшли поштою.
3.7. У разі, якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, на вимогу запитувача його має оформити посадова особа підприємства до якої він звернувся або секретар, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон та надати копію запиту особі, яка його подала.
3.8. З метою запобігання розголошення конфіденційної інформації про особу, запитувач подає запит про себе тільки в письмовій формі особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства.
3.9. Якщо запит про особу подає уповноважена ним особа, до запиту додаються копії документів, які підтверджують її повноваження відповідно до чинного законодавства.
       4. Процес реєстрації та обліку запитів щодо надання публічної інформації
4.1. Реєстрації підлягають усі отримані запити щодо надання публічної інформації. Відсутність повної інформації про запитувача, зазначеної у пп. 2.5. цього Положення, чи інша невідповідність запиту вимогам пп. 2.5. цього Положення, не є підставою для відмови у реєстрації такого запиту.
4.2. Запити щодо надання публічної інформації отримують реєстраційну дату надходження. Запити щодо надання публічної інформації, які надійшли після закінчення робочого часу, отримують реєстраційну дату надходження наступного робочого дня за фактичним днем надходження.
4.3. При реєстрації запити щодо надання публічної інформації, які подані у електронній формі, дублюються на паперових носіях.
       5. Процес розгляду запитів щодо надання публічної інформації
5.1. Розгляд запитів щодо надання публічної інформації та резолюції із дорученнями на підготовку відповіді запитувачу здійснює секретар та юридичний відділ. Резолюцію з дорученням на підготовку відповіді здійснює директор (у разі його відсутності виконуючий обов”язки директора або заступник).
5.2. Резолюція оформляється протягом трьох робочих годин з часу реєстрації запиту.
5.3. Після оформлення резолюції, запит щодо надання публічної інформації протягом двох годин передається для виконання та надання відповіді.
5.4. Попередній розгляд запитів, що відповідають вимогам частини 5 статті 19 Закону, продовжується юридичним відділом шляхом встановлення повного переліку та обсягу публічної інформації, документів, які запитуються, та визначення профільних структурних підрозділів, в яких вони зберігаються (можуть зберігатися).
5.5. Попередній розгляд запитів завершується передачею (пересиланням) копії запиту в профільний структурний підрозділ – керівнику. Керівник структурного підрозділу повинен опрацювати запит на інформацію, погодити зміст відповіді з юридичним відділом. Повідомити працівника відділу, відповідального за опрацювання запиту, та його керівника.
5.6. Кожний профільний відділ чи ділянка розглядає запит та готує проект відповіді.
5.7. Проекти відповідей подаються на підпис у 2 примірниках. До проекту відповіді, у разі необхідності, додаються копії документів (як до першого, так і до другого примірників).
5.8. Термін підготовки проекту відповіді на запит не може перевищувати 3 робочих днів.
5.9. У разі, якщо запит стосується сфери повноважень декількох структурних підрозділів, відповідальним за підготовку проекту відповіді запитувачу є відділ чи посадова особа на яку директором розписано першочергово згідно візи.
5.10. Відповіддю на запит є лист, адресований запитувачеві, складений за підсумками розгляду запиту. Відповідь може містити всю запитувану інформацію, її частину, відмову в задоволенні запиту повністю або частково. Відповідь має цілком відповідати суті запиту, щодо кожної з частин запитуваної інформації в ній має міститися відповідна інформація або мотивована відмова в її наданні.
5.11. При наданні відповіді запитувачу на електронну адресу, лист та копії документів скануються та відправляються електронною поштою у форматі «PDF».
5.12. У разі, коли запит стосується надання великого об'Єму інформації, потребує пошуку інформації серед значної кількості даних або запитувана інформація знаходиться у володінні інших підприємств, організацій, а також для її узагальнення, підготовки повної та обґрунтованої відповіді, треба використати значну кількість часу, виконавець запиту на інформацію може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку слід письмово повідомити запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.
5.13. У разі продовження терміну розгляду запиту виконавець запиту готує протягом трьох днів проект листа на адресу запитувача про подовження терміну розгляду запиту з обґрунтуванням причин подовження.
5.14. Якщо опідприємство не володіє і не зобов'язано відповідно до її компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит, виконавець запиту оформлює та протягом п'яти робочих днів з дня отримання запиту направляє запитувачу відповідь про відмову в задоволенні запиту.
5.15. У разі, якщо підприємство не володіє запитуваною інформацією, йому відомо про належного розпорядника запитуваної інформації, цей запит в строк не більше п'яти робочих днів з дня його отримання направляється належному розпоряднику інформації, про що повідомляється запитувач.
5.16. Якщо запит стосується інформації, яка в узагальненому та систематизованому вигляді в підприємстві відсутня або якою підприємство, як розпорядник інформації не володіє, а для задоволення запиту необхідне створення нового документу, в тому числі шляхом аналітичної роботи, то в задоволенні такого запиту може бути відмовлено.
5.17. У разі, якщо встановлено, що інформація, щодо якої зроблено запит, належить до інформації з обмеженим доступом (є конфіденційною, таємною або службовою), виконавець розглядає запит та готує обґрунтовану відповідь запитувачу з урахуванням вимог чинного законодавства.
5.18. Обмеження доступу до інформації у кожному випадку відбувається тільки після застосування «трискладового тесту» (перевірки наявності сукупності трьох критеріїв, передбачених ч. 2 ст. 6 Закону).
5.19. Відповідь про те, що інформація може бути одержана із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту не допускається.
5.20. Якщо протягом п'яти робочих днів з дня отримання запиту надійшов лист запитувача з проханням не розглядати його запит, відповідальний виконавець за дорученням керівництва зупиняє подальший розгляд цього запиту. У такому випадку відповідь не надається, що відображається у відповідному журналі реєстрації запитів щодо отримання публічної інформації.
5.21. Запити інформації від одного і того ж запитувача щодо надання однієї і тої самої інформації повторно не розглядаються, якщо перший запит розглянуто і відповідь на нього надано. У такому випадку виконавець звернення, на адресу запитувача, направляє відповідь про результати розгляду попереднього запиту та, у разі необхідності, копію відповіді на попередній запит.
        6. Процес контролю за дотриманням термінів розгляду запитів 
6.1. Секретар та особа яка є виконавцем запиту здійснює контроль за дотриманням термінів розгляду запитів та підготовки інформації на запити.
6.2. Відповідальність за надання за запитами недостовірної чи неповної інформації, з порушенням встановлених строків або інших вимог закону в сфері доступу до публічної інформації, несуть виконаці запиту, які відповідальні за надання інформації, згідно з чинним законодавством.
6.3. У разі порушення термінів, вказаних в даному Положенні, секретар або юридичний відділ невідкладно інформує директора або особу що його заміщує для вживання відповідних заходів.
       7. Процес оприлюднення публічної інформації, що була отримана або створена під час виконання КП “Чорноморськводоканал” своїх обов'язків 
7.1. Доступ до публічної інформації, що перебуває у розпорядженні підприємства, забезпечується шляхом її розміщення на офіційному веб-порталі міста Чорноморська http://cmr.gov.ua, на сайті підприємства cvk.od.ua, ivk.od.ua, на інформаційних стендах, розміщених в адміністративній будівлі підприємства, а також шляхом надання інформації за запитами фізичних та юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичної особи.
       8. Особливості оприлюднення публічної інформації з обмеженим доступом та розгляду запитів щодо такої інформації
8.1. Публічною інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна інформація, таємна інформація та службова інформація.
8.2. Конфіденційна інформація - інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов.
8.3. Конфіденційна інформація може оприлюднюватись чи надаватись за запитами на отримання публічної інформації лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
8.4. Таємна інформація - інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації», розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю.
8.5. До службової інформації належить інформація:
8.5.1. що міститься в документах, які становлять внутрішньовідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;
8.5.2. зібрана в процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни, яку не віднесено до державної таємниці;
8.5.3. інша інформація, визначена органами місцевого самоврядування та директором підприємства.
8.6. Документам, що містять інформацію, яка становить службову інформацію, присвоюється гриф «для службового користування». Доступ до таких документів надається відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації».
8.7. Перелік відомостей, які становлять службову інформацію:
8.7.1. відомості у сфері оборони країни, що не віднесені до державної таємниці;
8.7.2. відомості у сфері інформаційної безпеки: про надання допуску та доступу до державної таємниці; про організацію та ведення секретного діловоства; про загрози (моделі загроз, моделі порушників) для інформації, яка циркулює на окремих об”єктах інформаційної діяльності; про засоби захисту інформації, про роботу зазначених засобів на об'єктах інформаційної діяльності; про організацію, стан, плани розвитку системи захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності;
8.7.3. відомості про забезпечення безпеки пересування посадових осіб щодо яких здійснюється державна охорона, що розкривають сили та засоби охорони, транспортну одиницю, час або маршрут руху.
8.8. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію, не може бути обмеженим у доступі.
8.9. Інформація з обмеженим доступом (конфіденційна, таємна, службова) має надаватися розпорядником інформації, якщо він правомірно оприлюднив її раніше.
8.10. Не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно.
8.11. Обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.
8.12. Питання оприлюднення публічної інформації з обмеженим доступом, а також надання такої інформації за запитами фізичних та юридичних осіб вирішується у кожному випадку окремо.
        9. Доступ до інформації про особу
9.1. Кожна особа має право:
9.1.1. знати у період збирання інформації, але до початку її використання, які відомості про неї та з якою метою збираються, як, ким і з якою метою вони використовуються, передаються чи поширюються, крім випадків, встановлених законом;
9.1.2. доступу до інформації про неї, яка збирається та зберігається;
9.1.3. вимагати виправлення неточної, неповної, застарілої інформації про себе, знищення інформації про себе, збирання, використання чи зберігання якої здійснюється з порушенням вимог закону;
9.1.4. на ознайомлення за рішенням суду з інформацією про інших осіб, якщо це необхідно для реалізації та захисту прав та законних інтересів;
9.1.5. на відшкодування шкоди у разі розкриття інформації про цю особу з порушенням вимог, визначених законом.
9.2. Обсяг інформації про особу, що збирається, зберігається і використовується розпорядниками інформації, має бути максимально обмеженим і використовуватися лише з метою та у спосіб, визначений законом.
9.3. Розпорядники інформації, які володіють інформацією про особу, зобов'язані:
9.3.1. надавати її безперешкодно і безкоштовно на вимогу осіб, яких вона стосується, крім випадків, передбачених законом;
9.3.2. використовувати її лише з метою та у спосіб, визначений законом;
9.3.3. вживати заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до неї інших осіб;
9.3.4. виправляти неточну та застарілу інформацію про особу самостійно або на вимогу осіб, яких вона стосується.
9.4. Зберігання інформації про особу не повинно тривати довше, ніж це необхідно для досягнення мети, задля якої ця інформація збиралася.
9.5. Відмова особі в доступі до інформації про неї, приховування, незаконне збирання, використання, зберігання чи поширення інформації можуть бути оскаржені.
        10. Облік і формування справ, їх зберігання
10.1.Оригінали запитів, документів, пов’язаних із їх опрацюванням (витребувані з профільного структурного підрозділу первинні документи, записки-вимоги про їх надання (за наявності), службові записки щодо надання інформації з обмеженим доступом запитувачеві (за наявності), копії відповідей на запити (у випадках, визначених Положенням, - й оригінали) формуються секретарем та керівником відділу, який готував відповідь на запит.
10.2.Копії документів, що додаються до відповідей на запити залучати не обов”язково.
11.3.Кожен запит та всі документи щодо його розгляду формуються секретарем або керівником відділу, що готував відповідь. 
11.4.Строк зберігання документів за запитами визначається переліками документів і номенклатурами справ та вимогами чинного законодавства.
Начальник юридичного відділу Т.П.Поведик

[files] => [{"name":"\u0414\u043e\u0434\u0430\u0442\u043e\u043a \u0434\u043e \u041f\u043e\u0440\u044f\u0434\u043a\u0443 \u043d\u0430 \u043f\u0440\u0438\u0439\u043d\u044f\u0442\u0442\u044f \u0437\u0430\u043f\u0438\u0442\u0443 \u0442\u0435\u043b\u0435\u0444\u043e\u043d\u043e\u043c","link":"pages\/\u0414\u043e\u0434\u0430\u0442\u043e\u043a-\u0434\u043e-\u043f\u043e\u0440\u044f\u0434\u043a\u0443-\u043d\u0430-\u043f\u0440\u0438\u0439\u043d\u044f\u0442\u0442\u044f-\u0437\u0430\u043f\u0438\u0442\u0443-\u0442\u0435\u043b\u0435\u0444\u043e\u043d\u043e\u043c.doc"},{"name":"\u0414\u043e\u0434\u0430\u0442\u043e\u043a \u0434\u043e \u041f\u043e\u0440\u044f\u0434\u043a\u0443 \u043d\u0430 \u0441\u043a\u043b\u0430\u0434\u0430\u043d\u043d\u044f \u0437\u0430\u043f\u0438\u0442\u0443 \u043f\u0438\u0441\u044c\u043c\u043e\u0432\u043e \u0442\u0430 \u0435\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043d\u043d\u043e\u044e \u043f\u043e\u0448\u0442\u043e\u044e","link":"pages\/\u0414\u043e\u0434\u0430\u0442\u043e\u043a-\u0434\u043e-\u043f\u043e\u0440\u044f\u0434\u043a\u0443-\u043d\u0430-\u0441\u043a\u043b\u0430\u0434.-\u0437\u0430\u043f\u0438\u0442\u0443-\u043f\u0438\u0441\u044c\u043c\u043e\u0432\u043e-\u0442\u0430-\u0435\u043b\u0435\u043a\u0442.\u043f\u043e\u0448\u0442\u043e\u044e.doc"}] [parent_id] => 19 [visible] => 1 [created_at] => 2019-06-05 19:07:45 [updated_at] => 2023-08-02 23:55:49 ) [changes:protected] => Array ( ) [casts:protected] => Array ( ) [classCastCache:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [dispatchesEvents:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [pageFiles] => Illuminate\Database\Eloquent\Collection Object *RECURSION* ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) [foreignKey:protected] => page_id [relatedKey:protected] => file_id ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) ) )