Порядок складання запитів

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Додаток № 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО:
                                                                                                  наказом директора 
                                                                                                  КП “Іллічівськводоканал”
                                                                                                  № 248 від 22.07.2011 р.

                                                                 ПОРЯДОК
   складання запитів на доступ до публічної інформації в усній, письмовій чи іншій             формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) в комунальному  підприємстві "Іллічівськводоканал" (зміна назви  відповідно до рішення Чорноморської міської ради №100-VII від 10.06.2016 року - Комунальне підприємство  “Чорноморськводоканал”)

              Порядок складання та подання запитів на отримання публічної інформації, що знаходиться у володінні та розпорядженні комунального підприємства «Іллічівськводоканал» (далі - Порядок; на сьогоднішній день назва КП"Чорноморськводоканал”)  розроблено відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі -Закон), з метою створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.
             Право доступу до публічної інформації гарантується максимальним спрощенням процедури подання запиту на отримання публічної інформації.
             Запит на отримання публічної інформації (далі - Запит) – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.
             Публічною інформацією відповідно до Закону є відображена або задокументована на будь-яких носіях, будь-якими засобами інформація, що була отримана або створена в процесі виконання КП«Іллічівськводоканал» (КП“Чорноморськводоканал”) або яка знаходиться у його володінні.
             Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених Законом.
             Запитувачами публічної інформації, відповідно до Закону є фізичні, юридичні особи та об'єднання громадян без статусу юридичної особи.
            Запитувач має право звернутися до КП «Іллічівськводоканал» (далі-розпорядник інформації) із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.
            Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним.
            Запити можуть подаватися в усній чи письмовій формі:
поштою за адресою: пр-т Миру, будинок 41 –А, місто Чорноморськ, Одеська область, 68003.
            Письмовий запит подається в довільній формі, до приймальні розпорядника у робочий час встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку.
            Запит на інформацію повинен містити :
1. ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є; 
2. загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо; 
3. підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі. 
            З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати на офіційному веб-сайті - cvk.od.ua  або у розпорядника інформацією (на стенді на 3 поверсі адміністративної будівлі).
            У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його повинна оформити відповідальна особа з розгляду звернень громадян, обов»язково зазначити в запиті своє ім'я, контактний телефон та надати копію запиту особі, яка його подала. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відмітка про отримання запиту.
Розпорядник інформації повинен надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.
           У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості та вартості послуг, аварій, катастроф інших подій що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, суспільства, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.
           Клопотання про термінове опрацювання запиту повинно бути обґрунтованим.
У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед зазначеної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше 5 робочих днів з дня отримання запиту.
           Розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту у таких випадках:
1. розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит; 
2. інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом; 
3. не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених п ч. 5 ст. 19 Закону. 
           Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.
           Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або повинно бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.
          У відмові в задоволенні запиту на інформацію повинно бути зазначено:
1. прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації; 
2. дату відмови; 
3. мотивовану підставу відмови; 
4. порядок оскарження відмови; 
5. підпис. 
          Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається у письмовій формі.
          Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається у випадку, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення у передбачені Законом строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.
         У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію повинно бути зазначено:
1. прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації: 
2. дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку; 
3. причини, у зв'язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений Законом строк; 
4. строк, у який буде задоволено запит; 
5. підпис. 
         Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника інформації, вищого органу або суду.
         Запитувач має право оскаржити:
1. відмову в задоволенні запиту на інформацію; 
2. відстрочку задоволення запиту на інформацію; 
3. ненадання відповіді на запит на інформацію; 
4. надання недостовірної або неповної інформації; 
5. несвоєчасне надання інформації; 
6. невиконання розпорядниками обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 Закону; 
7. інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача. 
Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до законодавства.
         Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації несуть особи винні у вчиненні таких порушень:
1. ненадання відповіді на запит; 
2. ненадання інформації на запит; 
3. безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію; 
4. не оприлюднення інформації відповідно до ст.15 Закону; 
5. надання або оприлюднення недостовірної , неточної або неповної інформації; 
6. несвоєчасне надання інформації; 
7. необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом; 
8. нездійснення реєстрації документів; 
9. навмисне приховування або знищення інформації чи документів. 
        Особи, на думку яких їхні права та законні інтереси порушені розпорядником інформації, мають право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди в порядку визначеному законом.

              Illuminate\Database\Eloquent\Collection Object
(
  [items:protected] => Array
    (
      [0] => App\File Object
        (
          [connection:protected] => mysql
          [table:protected] => files
          [primaryKey:protected] => id
          [keyType:protected] => int
          [incrementing] => 1
          [with:protected] => Array
            (
            )

          [withCount:protected] => Array
            (
            )

          [perPage:protected] => 15
          [exists] => 1
          [wasRecentlyCreated] => 
          [attributes:protected] => Array
            (
              [id] => 162
              [title] => Додаток до Порядку на складання запиту письмово та електронною поштою
              [path] => Jxn2ZJDqFzxxncQ5lnfKB3sIjNur2crGsNIL86l5.doc
              [sort] => 999
              [created_at] => 2021-03-25 10:13:34
              [updated_at] => 2021-03-25 10:13:34
            )

          [original:protected] => Array
            (
              [id] => 162
              [title] => Додаток до Порядку на складання запиту письмово та електронною поштою
              [path] => Jxn2ZJDqFzxxncQ5lnfKB3sIjNur2crGsNIL86l5.doc
              [sort] => 999
              [created_at] => 2021-03-25 10:13:34
              [updated_at] => 2021-03-25 10:13:34
              [pivot_page_id] => 21
              [pivot_file_id] => 162
            )

          [changes:protected] => Array
            (
            )

          [casts:protected] => Array
            (
            )

          [classCastCache:protected] => Array
            (
            )

          [dates:protected] => Array
            (
            )

          [dateFormat:protected] => 
          [appends:protected] => Array
            (
            )

          [dispatchesEvents:protected] => Array
            (
            )

          [observables:protected] => Array
            (
            )

          [relations:protected] => Array
            (
              [pivot] => Illuminate\Database\Eloquent\Relations\Pivot Object
                (
                  [incrementing] => 
                  [guarded:protected] => Array
                    (
                    )

                  [connection:protected] => mysql
                  [table:protected] => file_page
                  [primaryKey:protected] => id
                  [keyType:protected] => int
                  [with:protected] => Array
                    (
                    )

                  [withCount:protected] => Array
                    (
                    )

                  [perPage:protected] => 15
                  [exists] => 1
                  [wasRecentlyCreated] => 
                  [attributes:protected] => Array
                    (
                      [page_id] => 21
                      [file_id] => 162
                    )

                  [original:protected] => Array
                    (
                      [page_id] => 21
                      [file_id] => 162
                    )

                  [changes:protected] => Array
                    (
                    )

                  [casts:protected] => Array
                    (
                    )

                  [classCastCache:protected] => Array
                    (
                    )

                  [dates:protected] => Array
                    (
                    )

                  [dateFormat:protected] => 
                  [appends:protected] => Array
                    (
                    )

                  [dispatchesEvents:protected] => Array
                    (
                    )

                  [observables:protected] => Array
                    (
                    )

                  [relations:protected] => Array
                    (
                    )

                  [touches:protected] => Array
                    (
                    )

                  [timestamps] => 
                  [hidden:protected] => Array
                    (
                    )

                  [visible:protected] => Array
                    (
                    )

                  [fillable:protected] => Array
                    (
                    )

                  [pivotParent] => App\Page Object
                    (
                      [fillable:protected] => Array
                        (
                          [0] => title
                          [1] => content
                          [2] => parent_id
                          [3] => visible
                          [4] => created_by
                          [5] => modified_by
                        )

                      [connection:protected] => mysql
                      [table:protected] => pages
                      [primaryKey:protected] => id
                      [keyType:protected] => int
                      [incrementing] => 1
                      [with:protected] => Array
                        (
                        )

                      [withCount:protected] => Array
                        (
                        )

                      [perPage:protected] => 15
                      [exists] => 1
                      [wasRecentlyCreated] => 
                      [attributes:protected] => Array
                        (
                          [id] => 21
                          [title] => Порядок складання запитів
                          [content] => 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Додаток № 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО:
                                                                                                  наказом директора 
                                                                                                  КП “Іллічівськводоканал”
                                                                                                  № 248 від 22.07.2011 р.

                                                                 ПОРЯДОК
   складання запитів на доступ до публічної інформації в усній, письмовій чи іншій             формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) в комунальному  підприємстві "Іллічівськводоканал" (зміна назви  відповідно до рішення Чорноморської міської ради №100-VII від 10.06.2016 року - Комунальне підприємство  “Чорноморськводоканал”)

              Порядок складання та подання запитів на отримання публічної інформації, що знаходиться у володінні та розпорядженні комунального підприємства «Іллічівськводоканал» (далі - Порядок; на сьогоднішній день назва КП"Чорноморськводоканал”)  розроблено відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі -Закон), з метою створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.
             Право доступу до публічної інформації гарантується максимальним спрощенням процедури подання запиту на отримання публічної інформації.
             Запит на отримання публічної інформації (далі - Запит) – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.
             Публічною інформацією відповідно до Закону є відображена або задокументована на будь-яких носіях, будь-якими засобами інформація, що була отримана або створена в процесі виконання КП«Іллічівськводоканал» (КП“Чорноморськводоканал”) або яка знаходиться у його володінні.
             Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених Законом.
             Запитувачами публічної інформації, відповідно до Закону є фізичні, юридичні особи та об'єднання громадян без статусу юридичної особи.
            Запитувач має право звернутися до КП «Іллічівськводоканал» (далі-розпорядник інформації) із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.
            Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним.
            Запити можуть подаватися в усній чи письмовій формі:
поштою за адресою: пр-т Миру, будинок 41 –А, місто Чорноморськ, Одеська область, 68003.
            Письмовий запит подається в довільній формі, до приймальні розпорядника у робочий час встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку.
            Запит на інформацію повинен містити :
1. ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є; 
2. загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо; 
3. підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі. 
            З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати на офіційному веб-сайті - cvk.od.ua  або у розпорядника інформацією (на стенді на 3 поверсі адміністративної будівлі).
            У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його повинна оформити відповідальна особа з розгляду звернень громадян, обов»язково зазначити в запиті своє ім'я, контактний телефон та надати копію запиту особі, яка його подала. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відмітка про отримання запиту.
Розпорядник інформації повинен надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.
           У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості та вартості послуг, аварій, катастроф інших подій що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, суспільства, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.
           Клопотання про термінове опрацювання запиту повинно бути обґрунтованим.
У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед зазначеної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше 5 робочих днів з дня отримання запиту.
           Розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту у таких випадках:
1. розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит; 
2. інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом; 
3. не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених п ч. 5 ст. 19 Закону. 
           Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.
           Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або повинно бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.
          У відмові в задоволенні запиту на інформацію повинно бути зазначено:
1. прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації; 
2. дату відмови; 
3. мотивовану підставу відмови; 
4. порядок оскарження відмови; 
5. підпис. 
          Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається у письмовій формі.
          Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається у випадку, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення у передбачені Законом строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.
         У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію повинно бути зазначено:
1. прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації: 
2. дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку; 
3. причини, у зв'язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений Законом строк; 
4. строк, у який буде задоволено запит; 
5. підпис. 
         Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника інформації, вищого органу або суду.
         Запитувач має право оскаржити:
1. відмову в задоволенні запиту на інформацію; 
2. відстрочку задоволення запиту на інформацію; 
3. ненадання відповіді на запит на інформацію; 
4. надання недостовірної або неповної інформації; 
5. несвоєчасне надання інформації; 
6. невиконання розпорядниками обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 Закону; 
7. інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача. 
Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до законодавства.
         Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації несуть особи винні у вчиненні таких порушень:
1. ненадання відповіді на запит; 
2. ненадання інформації на запит; 
3. безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію; 
4. не оприлюднення інформації відповідно до ст.15 Закону; 
5. надання або оприлюднення недостовірної , неточної або неповної інформації; 
6. несвоєчасне надання інформації; 
7. необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом; 
8. нездійснення реєстрації документів; 
9. навмисне приховування або знищення інформації чи документів. 
        Особи, на думку яких їхні права та законні інтереси порушені розпорядником інформації, мають право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди в порядку визначеному законом.

[files] => [{"name":"\u0414\u043e\u0434\u0430\u0442\u043e\u043a \u0434\u043e \u041f\u043e\u0440\u044f\u0434\u043a\u0443 \u043d\u0430 \u043f\u0440\u0438\u0439\u043d\u044f\u0442\u0442\u044f \u0437\u0430\u043f\u0438\u0442\u0443 \u0442\u0435\u043b\u0435\u0444\u043e\u043d\u043e\u043c","link":"pages\/\u0414\u043e\u0434\u0430\u0442\u043e\u043a-\u0434\u043e-\u043f\u043e\u0440\u044f\u0434\u043a\u0443-\u043d\u0430-\u043f\u0440\u0438\u0439\u043d\u044f\u0442\u0442\u044f-\u0437\u0430\u043f\u0438\u0442\u0443-\u0442\u0435\u043b\u0435\u0444\u043e\u043d\u043e\u043c.doc"},{"name":"\u0414\u043e\u0434\u0430\u0442\u043e\u043a \u0434\u043e \u041f\u043e\u0440\u044f\u0434\u043a\u0443 \u043d\u0430 \u0441\u043a\u043b\u0430\u0434\u0430\u043d\u043d\u044f \u0437\u0430\u043f\u0438\u0442\u0443 \u043f\u0438\u0441\u044c\u043c\u043e\u0432\u043e \u0442\u0430 \u0435\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043d\u043d\u043e\u044e \u043f\u043e\u0448\u0442\u043e\u044e","link":"pages\/\u0414\u043e\u0434\u0430\u0442\u043e\u043a-\u0434\u043e-\u043f\u043e\u0440\u044f\u0434\u043a\u0443-\u043d\u0430-\u0441\u043a\u043b\u0430\u0434.-\u0437\u0430\u043f\u0438\u0442\u0443-\u043f\u0438\u0441\u044c\u043c\u043e\u0432\u043e-\u0442\u0430-\u0435\u043b\u0435\u043a\u0442.\u043f\u043e\u0448\u0442\u043e\u044e.doc"}] [parent_id] => 19 [visible] => 1 [created_at] => 2019-06-05 19:07:58 [updated_at] => 2022-03-30 14:38:19 ) [original:protected] => Array ( [id] => 21 [title] => Порядок складання запитів [content] =>

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Додаток № 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО:
                                                                                                  наказом директора 
                                                                                                  КП “Іллічівськводоканал”
                                                                                                  № 248 від 22.07.2011 р.

                                                                 ПОРЯДОК
   складання запитів на доступ до публічної інформації в усній, письмовій чи іншій             формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) в комунальному  підприємстві "Іллічівськводоканал" (зміна назви  відповідно до рішення Чорноморської міської ради №100-VII від 10.06.2016 року - Комунальне підприємство  “Чорноморськводоканал”)

              Порядок складання та подання запитів на отримання публічної інформації, що знаходиться у володінні та розпорядженні комунального підприємства «Іллічівськводоканал» (далі - Порядок; на сьогоднішній день назва КП"Чорноморськводоканал”)  розроблено відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі -Закон), з метою створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.
             Право доступу до публічної інформації гарантується максимальним спрощенням процедури подання запиту на отримання публічної інформації.
             Запит на отримання публічної інформації (далі - Запит) – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.
             Публічною інформацією відповідно до Закону є відображена або задокументована на будь-яких носіях, будь-якими засобами інформація, що була отримана або створена в процесі виконання КП«Іллічівськводоканал» (КП“Чорноморськводоканал”) або яка знаходиться у його володінні.
             Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених Законом.
             Запитувачами публічної інформації, відповідно до Закону є фізичні, юридичні особи та об'єднання громадян без статусу юридичної особи.
            Запитувач має право звернутися до КП «Іллічівськводоканал» (далі-розпорядник інформації) із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.
            Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним.
            Запити можуть подаватися в усній чи письмовій формі:
поштою за адресою: пр-т Миру, будинок 41 –А, місто Чорноморськ, Одеська область, 68003.
            Письмовий запит подається в довільній формі, до приймальні розпорядника у робочий час встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку.
            Запит на інформацію повинен містити :
1. ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є; 
2. загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо; 
3. підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі. 
            З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати на офіційному веб-сайті - cvk.od.ua  або у розпорядника інформацією (на стенді на 3 поверсі адміністративної будівлі).
            У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його повинна оформити відповідальна особа з розгляду звернень громадян, обов»язково зазначити в запиті своє ім'я, контактний телефон та надати копію запиту особі, яка його подала. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відмітка про отримання запиту.
Розпорядник інформації повинен надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.
           У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості та вартості послуг, аварій, катастроф інших подій що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, суспільства, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.
           Клопотання про термінове опрацювання запиту повинно бути обґрунтованим.
У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед зазначеної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше 5 робочих днів з дня отримання запиту.
           Розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту у таких випадках:
1. розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит; 
2. інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом; 
3. не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених п ч. 5 ст. 19 Закону. 
           Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.
           Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або повинно бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.
          У відмові в задоволенні запиту на інформацію повинно бути зазначено:
1. прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації; 
2. дату відмови; 
3. мотивовану підставу відмови; 
4. порядок оскарження відмови; 
5. підпис. 
          Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається у письмовій формі.
          Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається у випадку, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення у передбачені Законом строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.
         У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію повинно бути зазначено:
1. прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації: 
2. дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку; 
3. причини, у зв'язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений Законом строк; 
4. строк, у який буде задоволено запит; 
5. підпис. 
         Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника інформації, вищого органу або суду.
         Запитувач має право оскаржити:
1. відмову в задоволенні запиту на інформацію; 
2. відстрочку задоволення запиту на інформацію; 
3. ненадання відповіді на запит на інформацію; 
4. надання недостовірної або неповної інформації; 
5. несвоєчасне надання інформації; 
6. невиконання розпорядниками обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 Закону; 
7. інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача. 
Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до законодавства.
         Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації несуть особи винні у вчиненні таких порушень:
1. ненадання відповіді на запит; 
2. ненадання інформації на запит; 
3. безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію; 
4. не оприлюднення інформації відповідно до ст.15 Закону; 
5. надання або оприлюднення недостовірної , неточної або неповної інформації; 
6. несвоєчасне надання інформації; 
7. необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом; 
8. нездійснення реєстрації документів; 
9. навмисне приховування або знищення інформації чи документів. 
        Особи, на думку яких їхні права та законні інтереси порушені розпорядником інформації, мають право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди в порядку визначеному законом.

[files] => [{"name":"\u0414\u043e\u0434\u0430\u0442\u043e\u043a \u0434\u043e \u041f\u043e\u0440\u044f\u0434\u043a\u0443 \u043d\u0430 \u043f\u0440\u0438\u0439\u043d\u044f\u0442\u0442\u044f \u0437\u0430\u043f\u0438\u0442\u0443 \u0442\u0435\u043b\u0435\u0444\u043e\u043d\u043e\u043c","link":"pages\/\u0414\u043e\u0434\u0430\u0442\u043e\u043a-\u0434\u043e-\u043f\u043e\u0440\u044f\u0434\u043a\u0443-\u043d\u0430-\u043f\u0440\u0438\u0439\u043d\u044f\u0442\u0442\u044f-\u0437\u0430\u043f\u0438\u0442\u0443-\u0442\u0435\u043b\u0435\u0444\u043e\u043d\u043e\u043c.doc"},{"name":"\u0414\u043e\u0434\u0430\u0442\u043e\u043a \u0434\u043e \u041f\u043e\u0440\u044f\u0434\u043a\u0443 \u043d\u0430 \u0441\u043a\u043b\u0430\u0434\u0430\u043d\u043d\u044f \u0437\u0430\u043f\u0438\u0442\u0443 \u043f\u0438\u0441\u044c\u043c\u043e\u0432\u043e \u0442\u0430 \u0435\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043d\u043d\u043e\u044e \u043f\u043e\u0448\u0442\u043e\u044e","link":"pages\/\u0414\u043e\u0434\u0430\u0442\u043e\u043a-\u0434\u043e-\u043f\u043e\u0440\u044f\u0434\u043a\u0443-\u043d\u0430-\u0441\u043a\u043b\u0430\u0434.-\u0437\u0430\u043f\u0438\u0442\u0443-\u043f\u0438\u0441\u044c\u043c\u043e\u0432\u043e-\u0442\u0430-\u0435\u043b\u0435\u043a\u0442.\u043f\u043e\u0448\u0442\u043e\u044e.doc"}] [parent_id] => 19 [visible] => 1 [created_at] => 2019-06-05 19:07:58 [updated_at] => 2022-03-30 14:38:19 ) [changes:protected] => Array ( ) [casts:protected] => Array ( ) [classCastCache:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [dispatchesEvents:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [pageFiles] => Illuminate\Database\Eloquent\Collection Object *RECURSION* ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) [foreignKey:protected] => page_id [relatedKey:protected] => file_id ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) [1] => App\File Object ( [connection:protected] => mysql [table:protected] => files [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 163 [title] => Додаток до Порядку на прийняття запиту телефоном [path] => WehU14u9xNK125JCH34KC3AUN3TgNIGHqW3qnQ0V.doc [sort] => 999 [created_at] => 2021-03-25 10:14:20 [updated_at] => 2021-03-25 10:14:20 ) [original:protected] => Array ( [id] => 163 [title] => Додаток до Порядку на прийняття запиту телефоном [path] => WehU14u9xNK125JCH34KC3AUN3TgNIGHqW3qnQ0V.doc [sort] => 999 [created_at] => 2021-03-25 10:14:20 [updated_at] => 2021-03-25 10:14:20 [pivot_page_id] => 21 [pivot_file_id] => 163 ) [changes:protected] => Array ( ) [casts:protected] => Array ( ) [classCastCache:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [dispatchesEvents:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [pivot] => Illuminate\Database\Eloquent\Relations\Pivot Object ( [incrementing] => [guarded:protected] => Array ( ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => file_page [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [page_id] => 21 [file_id] => 163 ) [original:protected] => Array ( [page_id] => 21 [file_id] => 163 ) [changes:protected] => Array ( ) [casts:protected] => Array ( ) [classCastCache:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [dispatchesEvents:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [pivotParent] => App\Page Object ( [fillable:protected] => Array ( [0] => title [1] => content [2] => parent_id [3] => visible [4] => created_by [5] => modified_by ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => pages [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 21 [title] => Порядок складання запитів [content] =>

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Додаток № 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО:
                                                                                                  наказом директора 
                                                                                                  КП “Іллічівськводоканал”
                                                                                                  № 248 від 22.07.2011 р.

                                                                 ПОРЯДОК
   складання запитів на доступ до публічної інформації в усній, письмовій чи іншій             формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) в комунальному  підприємстві "Іллічівськводоканал" (зміна назви  відповідно до рішення Чорноморської міської ради №100-VII від 10.06.2016 року - Комунальне підприємство  “Чорноморськводоканал”)

              Порядок складання та подання запитів на отримання публічної інформації, що знаходиться у володінні та розпорядженні комунального підприємства «Іллічівськводоканал» (далі - Порядок; на сьогоднішній день назва КП"Чорноморськводоканал”)  розроблено відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі -Закон), з метою створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.
             Право доступу до публічної інформації гарантується максимальним спрощенням процедури подання запиту на отримання публічної інформації.
             Запит на отримання публічної інформації (далі - Запит) – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.
             Публічною інформацією відповідно до Закону є відображена або задокументована на будь-яких носіях, будь-якими засобами інформація, що була отримана або створена в процесі виконання КП«Іллічівськводоканал» (КП“Чорноморськводоканал”) або яка знаходиться у його володінні.
             Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених Законом.
             Запитувачами публічної інформації, відповідно до Закону є фізичні, юридичні особи та об'єднання громадян без статусу юридичної особи.
            Запитувач має право звернутися до КП «Іллічівськводоканал» (далі-розпорядник інформації) із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.
            Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним.
            Запити можуть подаватися в усній чи письмовій формі:
поштою за адресою: пр-т Миру, будинок 41 –А, місто Чорноморськ, Одеська область, 68003.
            Письмовий запит подається в довільній формі, до приймальні розпорядника у робочий час встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку.
            Запит на інформацію повинен містити :
1. ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є; 
2. загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо; 
3. підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі. 
            З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати на офіційному веб-сайті - cvk.od.ua  або у розпорядника інформацією (на стенді на 3 поверсі адміністративної будівлі).
            У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його повинна оформити відповідальна особа з розгляду звернень громадян, обов»язково зазначити в запиті своє ім'я, контактний телефон та надати копію запиту особі, яка його подала. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відмітка про отримання запиту.
Розпорядник інформації повинен надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.
           У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості та вартості послуг, аварій, катастроф інших подій що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, суспільства, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.
           Клопотання про термінове опрацювання запиту повинно бути обґрунтованим.
У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед зазначеної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше 5 робочих днів з дня отримання запиту.
           Розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту у таких випадках:
1. розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит; 
2. інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом; 
3. не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених п ч. 5 ст. 19 Закону. 
           Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.
           Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або повинно бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.
          У відмові в задоволенні запиту на інформацію повинно бути зазначено:
1. прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації; 
2. дату відмови; 
3. мотивовану підставу відмови; 
4. порядок оскарження відмови; 
5. підпис. 
          Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається у письмовій формі.
          Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається у випадку, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення у передбачені Законом строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.
         У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію повинно бути зазначено:
1. прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації: 
2. дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку; 
3. причини, у зв'язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений Законом строк; 
4. строк, у який буде задоволено запит; 
5. підпис. 
         Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника інформації, вищого органу або суду.
         Запитувач має право оскаржити:
1. відмову в задоволенні запиту на інформацію; 
2. відстрочку задоволення запиту на інформацію; 
3. ненадання відповіді на запит на інформацію; 
4. надання недостовірної або неповної інформації; 
5. несвоєчасне надання інформації; 
6. невиконання розпорядниками обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 Закону; 
7. інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача. 
Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до законодавства.
         Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації несуть особи винні у вчиненні таких порушень:
1. ненадання відповіді на запит; 
2. ненадання інформації на запит; 
3. безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію; 
4. не оприлюднення інформації відповідно до ст.15 Закону; 
5. надання або оприлюднення недостовірної , неточної або неповної інформації; 
6. несвоєчасне надання інформації; 
7. необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом; 
8. нездійснення реєстрації документів; 
9. навмисне приховування або знищення інформації чи документів. 
        Особи, на думку яких їхні права та законні інтереси порушені розпорядником інформації, мають право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди в порядку визначеному законом.

[files] => [{"name":"\u0414\u043e\u0434\u0430\u0442\u043e\u043a \u0434\u043e \u041f\u043e\u0440\u044f\u0434\u043a\u0443 \u043d\u0430 \u043f\u0440\u0438\u0439\u043d\u044f\u0442\u0442\u044f \u0437\u0430\u043f\u0438\u0442\u0443 \u0442\u0435\u043b\u0435\u0444\u043e\u043d\u043e\u043c","link":"pages\/\u0414\u043e\u0434\u0430\u0442\u043e\u043a-\u0434\u043e-\u043f\u043e\u0440\u044f\u0434\u043a\u0443-\u043d\u0430-\u043f\u0440\u0438\u0439\u043d\u044f\u0442\u0442\u044f-\u0437\u0430\u043f\u0438\u0442\u0443-\u0442\u0435\u043b\u0435\u0444\u043e\u043d\u043e\u043c.doc"},{"name":"\u0414\u043e\u0434\u0430\u0442\u043e\u043a \u0434\u043e \u041f\u043e\u0440\u044f\u0434\u043a\u0443 \u043d\u0430 \u0441\u043a\u043b\u0430\u0434\u0430\u043d\u043d\u044f \u0437\u0430\u043f\u0438\u0442\u0443 \u043f\u0438\u0441\u044c\u043c\u043e\u0432\u043e \u0442\u0430 \u0435\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043d\u043d\u043e\u044e \u043f\u043e\u0448\u0442\u043e\u044e","link":"pages\/\u0414\u043e\u0434\u0430\u0442\u043e\u043a-\u0434\u043e-\u043f\u043e\u0440\u044f\u0434\u043a\u0443-\u043d\u0430-\u0441\u043a\u043b\u0430\u0434.-\u0437\u0430\u043f\u0438\u0442\u0443-\u043f\u0438\u0441\u044c\u043c\u043e\u0432\u043e-\u0442\u0430-\u0435\u043b\u0435\u043a\u0442.\u043f\u043e\u0448\u0442\u043e\u044e.doc"}] [parent_id] => 19 [visible] => 1 [created_at] => 2019-06-05 19:07:58 [updated_at] => 2022-03-30 14:38:19 ) [original:protected] => Array ( [id] => 21 [title] => Порядок складання запитів [content] =>

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Додаток № 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО:
                                                                                                  наказом директора 
                                                                                                  КП “Іллічівськводоканал”
                                                                                                  № 248 від 22.07.2011 р.

                                                                 ПОРЯДОК
   складання запитів на доступ до публічної інформації в усній, письмовій чи іншій             формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) в комунальному  підприємстві "Іллічівськводоканал" (зміна назви  відповідно до рішення Чорноморської міської ради №100-VII від 10.06.2016 року - Комунальне підприємство  “Чорноморськводоканал”)

              Порядок складання та подання запитів на отримання публічної інформації, що знаходиться у володінні та розпорядженні комунального підприємства «Іллічівськводоканал» (далі - Порядок; на сьогоднішній день назва КП"Чорноморськводоканал”)  розроблено відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі -Закон), з метою створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.
             Право доступу до публічної інформації гарантується максимальним спрощенням процедури подання запиту на отримання публічної інформації.
             Запит на отримання публічної інформації (далі - Запит) – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.
             Публічною інформацією відповідно до Закону є відображена або задокументована на будь-яких носіях, будь-якими засобами інформація, що була отримана або створена в процесі виконання КП«Іллічівськводоканал» (КП“Чорноморськводоканал”) або яка знаходиться у його володінні.
             Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених Законом.
             Запитувачами публічної інформації, відповідно до Закону є фізичні, юридичні особи та об'єднання громадян без статусу юридичної особи.
            Запитувач має право звернутися до КП «Іллічівськводоканал» (далі-розпорядник інформації) із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.
            Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним.
            Запити можуть подаватися в усній чи письмовій формі:
поштою за адресою: пр-т Миру, будинок 41 –А, місто Чорноморськ, Одеська область, 68003.
            Письмовий запит подається в довільній формі, до приймальні розпорядника у робочий час встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку.
            Запит на інформацію повинен містити :
1. ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є; 
2. загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо; 
3. підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі. 
            З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати на офіційному веб-сайті - cvk.od.ua  або у розпорядника інформацією (на стенді на 3 поверсі адміністративної будівлі).
            У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його повинна оформити відповідальна особа з розгляду звернень громадян, обов»язково зазначити в запиті своє ім'я, контактний телефон та надати копію запиту особі, яка його подала. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відмітка про отримання запиту.
Розпорядник інформації повинен надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.
           У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості та вартості послуг, аварій, катастроф інших подій що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, суспільства, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.
           Клопотання про термінове опрацювання запиту повинно бути обґрунтованим.
У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед зазначеної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше 5 робочих днів з дня отримання запиту.
           Розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту у таких випадках:
1. розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит; 
2. інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом; 
3. не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених п ч. 5 ст. 19 Закону. 
           Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.
           Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або повинно бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.
          У відмові в задоволенні запиту на інформацію повинно бути зазначено:
1. прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації; 
2. дату відмови; 
3. мотивовану підставу відмови; 
4. порядок оскарження відмови; 
5. підпис. 
          Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається у письмовій формі.
          Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається у випадку, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення у передбачені Законом строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.
         У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію повинно бути зазначено:
1. прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації: 
2. дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку; 
3. причини, у зв'язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений Законом строк; 
4. строк, у який буде задоволено запит; 
5. підпис. 
         Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника інформації, вищого органу або суду.
         Запитувач має право оскаржити:
1. відмову в задоволенні запиту на інформацію; 
2. відстрочку задоволення запиту на інформацію; 
3. ненадання відповіді на запит на інформацію; 
4. надання недостовірної або неповної інформації; 
5. несвоєчасне надання інформації; 
6. невиконання розпорядниками обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 Закону; 
7. інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача. 
Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до законодавства.
         Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації несуть особи винні у вчиненні таких порушень:
1. ненадання відповіді на запит; 
2. ненадання інформації на запит; 
3. безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію; 
4. не оприлюднення інформації відповідно до ст.15 Закону; 
5. надання або оприлюднення недостовірної , неточної або неповної інформації; 
6. несвоєчасне надання інформації; 
7. необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом; 
8. нездійснення реєстрації документів; 
9. навмисне приховування або знищення інформації чи документів. 
        Особи, на думку яких їхні права та законні інтереси порушені розпорядником інформації, мають право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди в порядку визначеному законом.

[files] => [{"name":"\u0414\u043e\u0434\u0430\u0442\u043e\u043a \u0434\u043e \u041f\u043e\u0440\u044f\u0434\u043a\u0443 \u043d\u0430 \u043f\u0440\u0438\u0439\u043d\u044f\u0442\u0442\u044f \u0437\u0430\u043f\u0438\u0442\u0443 \u0442\u0435\u043b\u0435\u0444\u043e\u043d\u043e\u043c","link":"pages\/\u0414\u043e\u0434\u0430\u0442\u043e\u043a-\u0434\u043e-\u043f\u043e\u0440\u044f\u0434\u043a\u0443-\u043d\u0430-\u043f\u0440\u0438\u0439\u043d\u044f\u0442\u0442\u044f-\u0437\u0430\u043f\u0438\u0442\u0443-\u0442\u0435\u043b\u0435\u0444\u043e\u043d\u043e\u043c.doc"},{"name":"\u0414\u043e\u0434\u0430\u0442\u043e\u043a \u0434\u043e \u041f\u043e\u0440\u044f\u0434\u043a\u0443 \u043d\u0430 \u0441\u043a\u043b\u0430\u0434\u0430\u043d\u043d\u044f \u0437\u0430\u043f\u0438\u0442\u0443 \u043f\u0438\u0441\u044c\u043c\u043e\u0432\u043e \u0442\u0430 \u0435\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043d\u043d\u043e\u044e \u043f\u043e\u0448\u0442\u043e\u044e","link":"pages\/\u0414\u043e\u0434\u0430\u0442\u043e\u043a-\u0434\u043e-\u043f\u043e\u0440\u044f\u0434\u043a\u0443-\u043d\u0430-\u0441\u043a\u043b\u0430\u0434.-\u0437\u0430\u043f\u0438\u0442\u0443-\u043f\u0438\u0441\u044c\u043c\u043e\u0432\u043e-\u0442\u0430-\u0435\u043b\u0435\u043a\u0442.\u043f\u043e\u0448\u0442\u043e\u044e.doc"}] [parent_id] => 19 [visible] => 1 [created_at] => 2019-06-05 19:07:58 [updated_at] => 2022-03-30 14:38:19 ) [changes:protected] => Array ( ) [casts:protected] => Array ( ) [classCastCache:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [dispatchesEvents:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [pageFiles] => Illuminate\Database\Eloquent\Collection Object *RECURSION* ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) [foreignKey:protected] => page_id [relatedKey:protected] => file_id ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) ) )